blank

Tööõigus töötajale ja tööandjale

Tööõiguse valdkonna teadmised on Sinu tööalase tuleviku edu võti! Sellel kursusel õppides saate ajakohase töösuhete reguleerimise valdkonna erialaste kompetentside kogumi, mis hõlmab lisaks Eesti tööseadusandluse põhialuste tundmisele ka oskust neid tulemuslikult praktikas rakendada, personali palkamisel, kohalike õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel (töölepingute sõlmimisel), töö- ja puhkeaja arvestuse pidamisel. Selline lähenemine võimaldab teil mitte ainult vältida tööseaduste rikkumisi, vaid ka minimeerida võimalike töövaidluste riske. Kursuse maht 40 akadeemilist. tundi, millest 28 akadeemilist. tundi on kontaktõpet ja 12 akadeemilist. tundi praktiline ja iseseisev töö.

1. Õppekava nimetus: Tööõigus

 1. Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Õppekava koostamise alus:

 • Kutsestandard “Sekretär, tase 5” (kompetents B.3.2: Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus toetamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 • Kutsestandard “Juhiabi, tase 6” (kompetents: B.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 • Kutsestandard “Väikeettevõtja, tase 5” (kompetents B.3.3: Äriprotsesside korraldamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Koolituse eesmärgiks on anda õppijale teadmised tööõigusalasest regulatsioonist ja oskused tööõigusaktide kohaldamiseks praktikas.

Koolituse lõpuks omandavad õppijad põhjaliku ülevaate tööõigusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • tunneb asjakohaseid õigusakte, mis reguleerivad töösuhteid;
 • oskab eristada töölepingut teenuse osutamise lepingutest;
 • mõistab töölepingu sõlmimise protsessi, vormi ning sisu;
 • tunneb töölepingu muutmisega seotud regulatsioone;
 • teab tööandja kui ka töötaja põhilisi õiguseid ja kohustusi;
 • tunneb töö- ja puhkeaja regulatsioone;
 • teab olulisi põhimõtteid töölepingu lõppemisel või üleminekul;
 • tunneb vastutusega seotud juhtumeid ja piiranguid;
 • oskab iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas;
 • lahendab mitmekülgseid tööõigussuhetest tekkivaid õiguslikke probleeme.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma töölepingute sõlmimisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega büroojuhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Õpingute alustamise tingimused: Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud. Osaleda võivad kõik, kes soovivad omandada uusi teadmisi või täiendada olemasolevaid teadmisi tööõigusest.  

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika – arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 6 moodulist ja sisaldab 40 akadeemilist tundi, millest 28 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 12 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 1 kuu ja õhtuõpe kuni 2 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne töö (28 akad. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, parimate praktikate tutvustamine, nõustamine, seminarid, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Iseseisva töö kirjeldus: Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, testide sooritamine, lühiküsimustele vastamine, ühe töölepingu koostamine (vabalt valitud valdkonnas). Iseseisvalt koostatud töölepingule antakse kursuse juhendaja poolt kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija: osalema vähemalt 70% veebipõhistes tundides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd; esitama koolituse lõpuks töölepingu eelnõu ja saama sellele positiivse hinnang; sooritama kirjaliku lõppu test. Õpitulemuste hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

 

Iseseisev praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded vähemalt 70%.
Praktilised tööd Õppija koostab koolitaja poolt antud juhendi alusel töölepingu eelnõu, mis vastab seaduses toodud nõuetele.
Lõppu test Lõppu test on sooritatud, kui valikvastustega küsimustest on õigesti vastatud vähemalt 10 küsimust 15st.

 Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus: 790 eurot

 

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kuueks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Tööõiguse olemus

Moodul 2: Tööleping

Moodul 3: Töö- ja puhkeaeg

Moodul 4: Vastutus

Moodul 5: Töövaidlused

Moodul 6: Kollektiivsed töösuhted

Moodulid Teemad
Moodul 1.

Tööõiguse olemus

 1. Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
 2. Tööõiguse asend õigussüsteemis.
 3. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 2.

Tööleping

 1. Töölepingu olemus. Töölepingu eristamine teistest lepingutest. Töövõtuleping ja käsundusleping.
 2. Juhatuse liikme-, praktika- ja vabatahtliku töö lepingud.
 3. Töölepingu sõlmimine, vorm ja sisu.
 4. Töölepingu sisu eritingimustel ja töölepingu muutmine.
 5. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.
 6. Töölepingu lõppemine ja üleminek.
 7. Töölepingu ülesütlemise viisid ja kord.
 8. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 3.

Töö- ja puhkeaeg

 1. Töö- ja puhkeaeg, puhkus.
 2. Tööaja korraldus. Summeeritud tööaja arvestus.
 3. Täistööaeg. Osaline tööaeg. Lühendatud täistööaeg. Ületunnitöö. Valveaeg.
 4. Igapäevane puhkeaeg. Iganädalane puhkeaeg. Riigipühad.
 5. Põhipuhkuse andmine. Puhkusetasu.
 6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 4.

Vastutus

 1. Järelevalve tööseaduste täitmise üle ja vastutus nõuete rikkumise eest.
 2. Töötaja ja tööandja vastutus. Töötaja vastutuse piirangud.
 3. Varaline vastutus.
 4. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 5.

Töövaidlused

 1. Vaidluste lahendamine ja riiklik järelvalve.
 2. Individuaalsed töövaidlused.
 3. Kollektiivsed töövaidlused.
 4. Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.
 5. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 6.

Kollektiivsed töösuhted

 1. Kollektiivlepingu olemus, vorm ja sisu. Kollektiivlepingu sõlmimine ja muutmine.
 2. Usaldusisiku valimine ja volitused. Usaldusisiku õigused ja kohustused. Usaldusisiku ja tööandja koostöö.
 3. Ametiühingu mõiste ja eesmärgid. Ametiühingute pädevus ja õigused. Ametiühing sotsiaalse dialoogi partnerina.
 4. Praktiline ja iseseisev töö.
Kokku:  40 tundi

 

Rohkem infot
blank

Äriõigus alustavale ettevõtjale

Üks esimesi samme oma äriidee realiseerimisel on ettevõtte asutamine. See tähendab, et tulevane ettevõtja ei saa hakkama ilma põhiliste juriidiliste teadmiste ja oskusteta, mis võimaldavad tal iseseisvalt ja tõhusalt lahendada juriidilisi probleeme, mis iga äriga paratamatult kaasas käib. Teie tähelepanu all olev kursus on vajalike juriidiliste teadmiste kogum, mis võimaldab teil mitte ainult hõlpsalt orienteeruda Eesti äriseadusandluses, vaid annab teile ka professionaalse arusaama, kuidas valida ja iseseisvalt registreerida üht või teist ettevõtlusvormi, hankida tegevusluba, taotleda toetusmeetmeid oma ettevõtte alustamiseks või arendamiseks, samuti minimeerida seadusest tulenevate nõuete alahindamise või eiramisega kaasnevaid riske ja rahalisi kahjusid.

Kursuse maht on 40 akadeemilist. tundi, millest 28 akadeemilist. tundi on kontaktõpet ja 12 akadeemilist. tundi praktiline ja iseseisev töö.

Õppekava: E-kursus „Äriõigus alustavale ettevõtjale“

1. Õppekava nimetus: Äriõigus alustavale ettevõtjale

 1. Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ (kompetents B.3.2: Äritegevuse käivitamine) kinnitatud 05.05.2022.a.

 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele üldised teadmised äriõigusest ja õigusaktidest, mis on seatud ettevõtlusega, et alustada ettevõtjana tegutsemist seaduse raames. Koolituse lõpuks õppija omandab seaduskuuleka ettevõtja hoiaku, järgides õigusnorme ja pidades kinni headest tavadest.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • järgib ettevõtluse valdkonna head tava;
 • arvestab oma tegevustes äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • asutab ettevõtte, lähtudes valitud ettevõtlusvormist, teeb õigusaktides ettenähtud toimingud ja hangib äritegevuseks vajalikud teated ja load;
 • jälgib lepingute ja kohustuste, arvestades kehtivates õigusaktides sätestatud nõudeid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Ettevõtlusest huvitatud isikud, kellel puuduvad ettevõtluseks vajalikud äriõiguse teadmised või soovivad neid täiendada.

Õpingute alustamise tingimused: Algteadmised ettevõtlusest, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 6 moodulist ja sisaldab 40 akadeemilist tundi, millest 28 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 12 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 1 kuud ja õhtuõpe kuni 2 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne töö (28 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, parimate praktikate tutvustamine, nõustamine, seminarid, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Iseseisva töö kirjeldus: Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, testide sooritamine, lühiküsimustele vastamine.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija: osalema vähemalt 70% veebipõhistes tundides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd; sooritama kirjaliku lõppu test. Õpitulemuste hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

 

Iseseisev praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded vähemalt 70%.
Lõppu test Lõppu test on sooritatud, kui valikvastustega küsimustest on õigesti vastatud vähemalt 10 küsimust 15st.

 

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus : 790 eurot

 

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kuueks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul

Moodul 1: Äriõiguse olemus.

Moodul 2: Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine.

Moodul 3: Äriregister.

Moodul 4: Majandustegevuse register.

Moodul 5: Konkurentsiõigus.

Moodul 6: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid.

Moodulid Teemad
Moodul 1.

Äriõiguse olemus

 

1.      Ettevõtja ja õigus: äritegevuse õiguslik keskkond.

2.      Äriõiguse olemus ja üldised põhimõtted.

3.      Ettevõtlust reguleerivad õigusaktid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 2.

Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine

 

1.      Ettevõtte asutamise protseduurid ja põhimõtted.

2.      Ettevõtlusvormid, nende erinevused.

3.      FIE. Äriühingute liigid, tegevuse ja juhtimise õiguslik korraldus.

4.      Äriühingute asutamine. Asutamisleping. Põhikiri.

5.      Äriühingute juhtimine. Juhtkonnaga lepingute sõlmimine.

6.      Äriühingute lõpetamine ja likvideerimine.

 1. Äriühingute ümberkujundamine.
 2. Välismaa äriühingu filiaal.
 3. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3.

Äriregister

 

1.      Äriregister ja selle õiguslik seisund.

2.      Äriregistri koosseis. E-äriregister.

3.      Registriandmetega tutvumine.

4.      Ärinime valik ja ärinime kaitse.

5.      Ettevõtja tegevusala ja äriregistri teavitamine sellest.

 1. Prokuura mõiste.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 4. Majandustegevuse register

1.      Majandustegevuse vabadus ja selle piiramine.

2.      Teatamis- ja loakohustusega majandustegevus.

3.      Majandustegevuse register ja selle pidamise alused.

 1. Majandustegevuse registri sisu.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5.

Konkurentsiõigus

1.      Kokkulepe kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keeld.

2.      Turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja.

3.      Koondumise kontrollimine.

4.      Ebaaus konkurents.

5.      Ärisaladuse kaitse.

6.      Vastutus.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 6.

EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

1.      Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.

2.      Ettevõtluse riiklik toetamine.

3.      EL struktuuri- ja investeerimisfondid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Kokku:  40 ak.tundi

 

 

Rohkem infot
blank

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Õppekava: E-kursus „Alustava ettevõtja baaskoolitus“

Oma ettevõtte omamine on võimalus katsetada ja ellu viia uusi plaane.

See kursus annab põhiteadmised, kuidas oma ettevõtet edukalt käivitada ja arendada, aidates vigu alguses vältida Kursus on suunatud neile, kes soovivad avada oma ettevõte, kuid ei tea, kuidas alustada;

• õppida mõtema nagu ettevõtja;

• luua töökohti ja tuua kasu klientidele;

• olemasoleva ettevõtte laiendamine.

Koolitusel õpid tundma ettevõtte korraldamise ja juhtimise iseärasusi, hindad oma äriidee potentsiaali, määrad oma toote või teenuse sihtrühma, õpid, kuidas toimib finantsmodelleerimine ja prognoosimine ettevõtluses, mõistad ettevõtte turundusstrateegiat. äri-, maksu-, ettevõtte seadusandlust, koostatakse projekti jaoks vajalik äriplaan, mis on vajalik turule sisenemiseks.

Kursuse maht 120 akadeemilist. tundi, millest 80 akadeemilist. tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist. tundi on praktiline ja iseseisev töö.

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus      

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ kinnitatud 05.05.2022.a

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses ettevõtjana. Koolituse lõpuks valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
 • hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme;
 • tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid
 • oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel;
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast;
 • oskab leida, arendada ja analüüsida äriideid;
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu (turundus ja müük);
 • oskab leida rahastamisallikaid;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
 • mõistab meeskonnatööd ja oskab seda korraldada ja leida koostööpartnereid;
 • koostab finantsprognoosi ja äriplaani.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

Õpingute alustamise tingimused: Alustava ettevõtja baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 120 akadeemilist tundi, millest 80 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 40 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 2000 eurot

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus ettevõtlusesse

Moodul 2: Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine

Moodul 3: Toode ja turundus.

Moodul 4: Raamatupidamise – ja maksunduse alused

Moodul 5: Finantsplaneerimine

Moodul 6: Tööõigus ja seadusandlus

Moodul 7: Töökeskkond ja töötervishoid

Moodul 8: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

Moodul 9: Personali juhtimise põhioskused

Moodul 10: Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine.

 Koolitus interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolituse ajal keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine; ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

 

 

 

Moodulid

Teemad
Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse 1. Suhtlemine ja psühholoogia. Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.
2. Ettevõtluse ja ettevõtte olemus (põhimõisted). Väikeettevõtte struktuur ja ülesehitus.
3. Ettevõtluse alused: Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS), ettevõtte loomise etapid, ettevõtte loomine Äriregistris. Ärinimi.4. Majandustegevuse register. Majandustegevusteade ja tegevusluba. EMTAK-kood.5. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 2. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine 1. Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs. Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess. Oma äriidee kirjeldus. Ärimusel.

2. Tarbijate vajaduste määratlemine, toote või teenuse määratlemine, tegevusala olukorra analüüsimine, konkurentsi hindamine, konkurentsieelise ja oma turunishi leidmine.

3. Äriplaan, selle koostamise põhimõtted.

4. Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3. Toode ja turundus. 1. Tooted ja teenused, tootearendus.
2. Turu hindamine, sihtsegmentide valik.3. Hinnakujunduse põhimõtted.
4. Müügi- ja jaotuskanalid.
5. Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanaalide kaudu.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 4. Raamatupidamise – ja maksunduse alused 1. Raamatupidamise seadus (lühitutvustus).
2. Raamatupidamise korraldamine. Raamatupidamise dokumentide sisseseadmine.
3. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
4. Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
5. Palgaarvestus. Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine.6. Müügiarved, müügireskontro. Ostuarved, ostreskontro.7. Majandustehingute kajastamine raamatupidamises.8. Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed)

9. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5. Finantsplaneerimine 1. Ettevõtluse tulud ja kulud.
2. Püsi- ja muutuvkulud.
3. Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.
4. Kasumiaruanne.
5. Rahavoogude plaan.
6. Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).7. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 6. Tööõigus ja seadusandlus 1. Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
2. Töölepingu eristamine teistest lepingutest. Töövõtuleping ja käsundusleping.3. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.4. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.5. Töö- ja puhkeaeg. Töösuhtega seotud vaidlused ja muud regulatsioonid.

6. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 7. Töökeskkond ja töötervishoid

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Tööelu infosüsteem (TEIS).

2. Riskianalüüs.

3. Tervisekontroll. Esmaabi. Isikukaitsevahendid.

4. Tööõnnetus. Kutsehaigus.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 8. EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid 1. Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.
2. Toetuste ja taotlemine. Praktilised näited projektitaotlustest.3. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 9. Personali juhtimise põhioskused 1. Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.
2. Juhtimise põhioskused.
3. Suhtlemine ja meeskonnatöö.
4. Ärieetika.
5. Stressijuhtimine.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 10. Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine 1. Äriplaanide kaitsmine – äriplaani kaitsmine komisjoni ees.

2. Tagasiside.

Kokku: 120 ak.tundi
Rohkem infot
blank

Õiguse alused mittejuristile

Täienduskoolituse õppekava „Õiguse alused mittejuristile”

Õiguse põhialused mittejuristidele on veebikursus, mis tutvustab õiguse põhialuseid ja aitab mõista erinevaid õiguse valdkondi ühtse ja omavahel seotud tervikuna.

Selle kursuse läbimine võimaldab teil õppida iseseisvalt kaitsma kodanikuõigusi ilma juristide või advokaatide teenuseid kasutamata.

Saadud teadmised tulevad kasuks abiellumisel, majapidamistehingute tegemisel, äri korraldamisel või tööle asumisel.

Kursus on kasulik neile, kes on huvitatud õigusaktide rakendamisest igapäevaelus.

Teadmisi antakse edasi mittejuristidele arusaadaval ja kaasahaaraval viisil. Koolitus toimub praktiliste näidete ja kohtupraktika põhjal. Kursuse läbiviiad õpetavad tunde lihtsas, arusaadavas keeles, mis võimaldab teil koolitusprogrammi omandada ilma õigusteadust tundmata.

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad avardada oma õiguslikku silmaringi ning õppida oma seisukohta õigusküsimustes veenvalt väljendama ja põhjendama.

Koolitus toimub mugavas online-vormis “live suhtluse” teel koos võimalusega esitada küsimusi ja saada sihipäraseid vastuseid.

Kursuse maht on 80 akadeemilist. tundi, millest 60 akadeemilist. tundi on auditoorset tööd ja 20 akadeemilist. tundi on praktiline iseseisev töö.

1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
2. Õppekavarühm: Õigus.
3. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja
õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
 oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 tunneb õigusinfo allikaid;
 teab õiguselukutsete eripärasid.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest
enam kaasa rääkida.
Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on
auditoorset tööd ja 20 tundi praktilist- ja iseseisvat tööd.
Õppevorm: Veebiõpe.
Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne
internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi,
audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada
ühist jututuba ning valget tahvlit.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe
vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni
3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks
õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 1580 eurot

Õppekava: E-kursus Õiguse alused mittejuristile”

 1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
 1. Õppekavarühm: Õigus.
 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.

Õpiväljundid:

 Peale õppekava läbimist õppija:

 • oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 • omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 • tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb õigusinfo allikaid;
 • teab õiguselukutsete eripärasid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest enam kaasa rääkida.

Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

 Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 20 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja –materjalid

 Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 Õppekeel: Vene keel.

 Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus õigusesse

Moodul 2: Õiguse loomine

Moodul 3: Õigus ja omand

Moodul 4: Õigus ja lepingud

Moodul 5: Töö ja ettevõtlus

Moodul 6: Tarbijakaitse

Moodul 7: Perekond

Moodul 8: Õigusrikkumine ja hüvitis

Moodul 9: Õigusrikkumine ja karistus

Moodul 10: Õigusvaidluste lahendamine

Moodulid Teemad Akad. tunde

 

Moodul 1. Sissejuhatus õigusesse 1.      Õiguse mõiste

2.      Õiguse tekkimine ja eesmärk

3.      Õigusnorm

4.      Õiguse allikad

5.      Õigussuhtes osalejad

6.      Õigussüsteemid

7.      Eraõigus ja avalik õigus

8.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

 

 

 

 

2

  8
Moodul 2.

Õiguse loomine

1.      Riigiõigus

2.      Eesti õiguskorra aluspõhimõtted

3.      Igaühe põhiõigused

4.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

2

  8
Moodul 3.

Õigus ja omand

1.      Valdus ja omand

2.      Omandi tekkimine

3.      Kinnisvaratehingud

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 4.

Õigus ja lepingud

 

1.      Lepingu sõlmimine

2.      Lepingute liigid

3.      Tüüptingimused lepingutes

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 5.

Töö ja ettevõtlus

1.      Ettevõtja ja ettevõte.

2.      Ettevõtlusvormid.

3.      Äriregister. Majandustegevuse register.

4.      Tööleping ja töövõtuleping/käsundusleping.

5.      Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.

6.      Töö- ja puhkeaeg.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

8

 

 

 

 

 

2

  10
Moodul 6.

Tarbijakaitse

1.      Tarbija õigused ja kohustused

2.      Tarbijaühendused

3.      Tarbija kaebuse lahendamine

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

4

 

 

2

  6
Moodul 7.

Perekond

1.      Abielu ja lahutus.

2.      Abikaasade õigused ja kohustused.

3.      Laste hooldusõigus.

4.      Eestkoste.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Moodul 8.

Õigusrikkumine ja hüvitis

1.      Lepingulised nõuded ja mud õiguskaitsevahendid

2.      Asjaõiguslikud nõuded

3.      Deliktilised nõuded

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 9.

Õigusrikkumine ja karistus

1.      Karistusõiguse ülesanne

2.      Kuritegu

3.      Kriminaliseerimise põhimõtted

4.      Karistuse olemus ja eesmärk

5.      Karistusõiguse kohaldamine

6.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

 

2

  8
Moodul 10.

Õigusvaidluste lahendamine

1.      Vaidluste lahendamine õiguskorras

2.      Menetluste üldine iseloomustus

3.      Vaidluse lahendamise menetlustest

4.      Kohtuotsuste täitmine

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Kokku: 80

Õppemeetodid: Auditoorne töö (60 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmisi jagatakse mittejuristile arusaadavalt ja kaasahaaravalt. Õpetamine toimub eluliste juhtumite põhiselt erinevaid valdkondi omavahel lõimides ja käsitlust mõistlikult lihtsustades. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, nõustamine, seminarid.

Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisev töö hõlmab erialast lugemist, erialamaterjali kogumist ja analüüsi.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides, esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd ning täita tagasiside-küsitlused.

Hindamismeetodid: Teadmisi ja oskusi hinnatakse iga mooduli lõpus. Enamasti tuleb teha valikvastustega test või lahendada kaasusülesanne.

Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse mitteeristavalt. Teadmisi ja oskusi hinnatakse tulemusega “Arvestatud”/”Mittearvestatud”.

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

 Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

 Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

Rohkem infot
Курсы эстонского языка в Таллинне

Eesti keel

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale 26.09.2016 nr1.1-3/16/183 on väljastatud MTÜ Integratsiooni Ühiskondlikule Algatuskeskusele tegevusluba eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava täiendkoolituse läbiviimiseks.

EESTI KEELE ÕPPEKAVAD VENE EMAKEELEGA ÕPPIJATELE

Õpperühm: võõrkeeled ja –kultuurid

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe kogumaht ja ülesehitus:

Õpe toimub kolmel erineval tasemel (A2,B1,B2).

Iga läbitud kursuse lõpuks saavutab õppija Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete süsteemile vastava keeletaseme –A2 või B1,B2 – ning on võimeline väljendama end vastavalt nii kõnes kui kirjas.

Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht (kontaktõpe) toimub vastavalt koolituse kavale millele lisanduvad jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused.

Eesti keele kursused on mõeldud vene emakeelega isikutele, kes soovivad alustada keeleõpingutega või arendada edasi oma keeleoskust antud keeles.

Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Kursustele registreerijatele viiakse läbi vestlus ja vajadusel tasemetest.

Õppekeskkond

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressi Vilisuu 7, Tallinn, II korrus. Täiskasvanute koolituse läbiviimiseks on olemas kolm õppeklassi vajaliku kaasaegse tehnilise varustusega (projektorid, sülearvuti, video- ja audiotehnika, paljundusmasin).  Õppeklassid on varustatud mugavate laudade ja toolidega, mida on võimalik ümber paigutada olenevalt õppetöö vajalikkusest, lisaks on kolm töötajate kabinetti.

Ruumid üldpinnaga 136 m2 asuvad aadressil: Vilisuu 7, Tallinn, II korrus. 3 õppeklassi (30m2 + 30m2 + 17m2), WC. Õppeklassi suurus valitakse vastavalt grupi suurusele. Õppegrupi suurus võib olla 8-12 inimest.

Kõigis õppeklassides on tasuta traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppemeetodid.

Loengud, seminarid, grupitöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, rollimängud. Tähelepanu pööratakse nii lugemise-, kuulamise-,  kirjutamise- ja rääkimise oskuse arendamisele.  Õppuste praktilised harjutused lähtuvad organisatsiooni igapäevatöö tegelikkust arvestavatest vajadustest. Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt ( sõnu õpitakse sõnaühendites, väljendites).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

1) Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui osaliselt lõpetamiseks vajalikke õpiväljundeid on täitmata. Tõendi saamiseks hinnatakse tehtavat tööd jooksvalt õppeperioodi jooksul. Õppija peab osalema  koolitusel vähemalt  60% tundides, jooksvalt tegelema  kodutöödega ja osalema jooksvalt õppeperioodil kontroll testide tegemisel.

2) Tunnistuse saamiseks hinnatakse tehtavat tööd jooksvalt õppeperioodi jooksul ja proovieksami sooritamisel. Tunnistus on täiendkoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale jooksva töö hindamise, vähemalt  70% tundides osalemise,  jooksvate kodutööde tegemise, kontroll testide tegemise  ja proovieksami (tulemusega vähemalt 60%) sooritamisel koolitaja juures.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õpetajatel on kõrgharidus, pikaajaline eesti keele õpetamise- ja eksamiks ettevalmistamise kogemus.   Õpetajad koostavad koolitusprogrammi, valivad õppematerjalid ning õppemetoodika lähtudes õppekavast ja konkreetsete õppijate vajadustest ja eripärast lähtuvalt.

 A 1 taseme eesti keele  ettevalmistav kursus

Kellele tuleb kursus kasuks
Ettevalmistav kursus on suunatud neile, kes alles  tutvub eesti keelega, ning kavatseb jätkata  täienduskoolitust  eesti keele oskuse arendamisega A2 tasemeeksamiks valmistumisel.

Koolituse läbinu:
Mõistab lihtsaid  teemasid, nagu tutvumine, tervitamine, viisakusväljendid,

perekond ja sugulased: perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused;

Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval  teemal.
Oskab  lühidalt vestelda teemadel:  hobid, vaba aeg ja meelelahutus, kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika, töö, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.

Saab ise küsida ja vastata, lugeda teksti ning lühidalt ümber jutustada.

Grammatika tutvustus:

Hääldamine, rõhk;

Nimisõna põhilised käänded;

Tegusõna oleviku vormid;

Põhiarvsõnad;

Isikulised asesõnad;

Küsisõnad.

Kui olete eesti keele sel tasemel omandanud, saate hakata valmistuma A2 taseme eksamiks.
Õppevorm auditoorne, õppemaht 220 tundi, millest 160 tundi kontaktõppe, 60 tundi iseseisev töö

Maksumus: 1600 eurot

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 1. saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja hüvastijätuväljendeid, infot enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 2. tuleb toime igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel kui räägitakse aeglaselt ning selgelt;
 3. oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 4. oskab öelda, mis talle meeldib ja mis mitte;
 5. oskab leida informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid).

Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel A2 sooritamiseks.

1.Õpingute alustamise tingimused:

koolitusfirma sisene vestlus ja eesti keele testi tegemine.

2.Õppe kogumaht:

Algtasemel keelekasutaja õppe kogumaht on 220 tundi, sh. auditoorne maht 160 tundi, iseseisva töö osakaal 60 tundi.

3.Õppekava sisu:

A2 Esmane keeleoskus:

 1) Isikututvustus: (tervitamine, viisakusväljendid) Tutvustamine ja tutvumine (isikulised asesõnad).  Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus (küsisõnad, olevik). Kontaktandmed (järgarvsõnad).  Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad (foneetika, hääldus) (amet, vanus, välimus, riided, värvid, iseloom) (välte erisused).

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Koduümbrus (asukoht, transport, linnaosa), (ainsuse omastav).  Maja, ruumide otstarve (astmevaheldus).  Korter (üür, maksud, teenuste hinnad, mugavused), (kaassõnad).  Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed (alaleütlev kääne).  Külla kutsumine, külaliste vastuvõtmine, tervitused, õnnitlused (sisseütleva käände). Kodutööd (lühivorm).

3) Haridus: Haridustee (õppeained, õpetajad, kodutööd). Elukutsed ja õpingute valik (mitmuse nimetav).  Täiendkoolitus, elukutse valik (mitmuse omastav).  Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus (minevik). Huvialakoolid.

4) Elukutse, amet ja töö: Elukutsete nimetused ja nendega seotud tegevused (nimetav kääne objektina).  Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, (käskiv kõneviis) palk, puhkus, kollektiiv (olev ja saav käänded).  Päevaplaan (küsivad asesõnad).  Töökoha otsimine.  Intervjuu tööandjaga.

5) Teenindus: Teenindusasutuse info, asukoht, lahtiolekuaeg (asesõnad ja nende käänamine).  Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, ateljee sisustussalong  jne). Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine).  Kohvik, baar, restoran (tingiv kõneviis).  Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga), (omadussõnad).  Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Inimese keha ja kehaosad (omadussõnade võrdlusastmed).  Haigused, õnnetusjuhtumid (määrsõna võrdlusastmed ). Kiirabi, arsti kojukutsed.  Ravimite võtmine. Apteek (info hankimine). Tervisekeskus (eriarstid, arsti vastuvõtule registreerimine).                                                       

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kino, TV ja videofilmid (seesütlev, alalütlev, ilmaütlev, kaasaütlev).  Teater, kontserdid, näitused, muuseumid. Tervisesport. Televisiooni- ja raadiosaated. Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad ). Huvid, kultuurihuvid, hobid.  Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused, kauplused ja turg (ainsuse ja mitmuse osastav, ainsuse omastav, omadussõnade võrdlusastmed).  Kauba valimine (toiduained, tarbekaubad). Situatsioonid: dialoog ostja-müüja. Ostukohad (lahti olekuajad, hinnad). Reklaam ja tarbimine. Hind ja kvaliteet . Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga).

9) Söök ja jook: Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, puuviljad ja marjad jne.), (mitmuse nimetav, mitmuse omastav, mitmuse osastav). Söögikohad ja väljas söömine. Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused, menüü). Toidu valmistamine, retseptid.  Toitumisharjumused.

10) Keskkond, loodus, ilm: Kodukoht ja selle ümbrus. Kodu ostmine, otsimine, üürimine. Teejuhatamine. Ilmateade, ilm.  Aastaajad. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

11) Transport ja tee küsimine: Liiklusvahendid, liiklemine linnas. Ühistransport ja sõiduplaanid. Sõidupiletid ja sõidusihtpunkt. Tee juhatamine, küsimine.

4.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele , ettevalmistust auditoorseks tööks.

5.Õppematerjalid:

Õppematerjal/kasutatud kirjandus: A2 keeleoskuse tagamiseks kasutatakse järgmisi õppekomplekte:

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti, Tallinn TEA Kirjastus;   Aavo Valmis, Lembetar Valmis, Lihtne eesti keele grammatika, Tallinn TEA Kirjastus;  Aino Siirak , Eesti keele grammatika tabelites, Tallinn Kirjastus Pangloss.

Koolitusel osalejad saavad õpetaja poolt koostatud teemakohased lisamaterjalid paberkandjal.

 

Kursuse maksumus: 1600 EUR

1.Koolituse lõpuks õppija:

 1. oskab ennast tutvustada ja kasutada viisakusväljendeid, oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust, oskab sellistele emotsioonidele reageerida;
 2. tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab igapäevasuhtluses jälgida selget kõnet, suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klientidega;
 3. tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikes praktilistes olukordades;
 4. saab aru eesti keelsest kõnest, suudab ettevalmistuseta astuda vestlusesse, kui kõneaine on tuttav;
 5. suudab lugeda erinevaid lühemaid tekste erinevatel teemadel;
 6. oskab kirjutada isiklikke kirju, teateid, täita ankeete, koostada plaane ning anda edasi uudiseid;
 7. oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.

2.Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B1 sooritamiseks.

3.Õpingute alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel. Isikud, kes on läbinud A2-taseme koolituse või sooritanud A2-taseme eksami (SA Innoves sooritatud A2-taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid B1-taseme eksami sooritamiseks. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirma suulisel vestlusel ja eesti keele kirjaliku testi tegemisega.

4.Õppe kogumaht:

B1 suhtlusläve tasandil keelekasutaja õppe kogumaht on 260 tundi, sh. auditoorne maht 180 tundi,  iseseisva töö osakaal 80 tundi.

5. Õppekava sisu

B1 suhtlusläve tasand:

1) Isikututvustus: Enda ja teiste esitlemine. Lähedased, tuttavad ja sõbrad. Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus (sugupuu, lapsepõlv).  Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased.  Peretraditsioonid. Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Maja, ruumide paigutus, sisustamine. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Müügi- ja rendiobjektide kirjeldused. Remont ja korrashoid. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Perekonna eelarve.

3) Haridus: Haridus- ja koolitee. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus, õpingute jätkamine välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe (avaldus, elulookirjeldus, seletuskiri, volitus jne).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, palk, kollektiiv. Töökoha otsimine. Kirjalikud tööpakkumiskuulutused. Intervjuu tööandjaga. Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon. Tööprobleemid ja nende lahendamine. Tööpäev või mingi juhtum selles.

5) Teenindus: Teenuse kirjeldamine, maksmisviisi ja  maksetingimuse selgitamine. Sildid, viidad, kuulutused. Teenindus- ja hädaabinumbrite kasutamine. Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga). Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).  Kindlustus.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused (erakorralised), õnnetusjuhtumid (traumad). Arsti saatekirja saamise taotlus (ka telefoni teel ja Internetis). Kiirabi kojukutsed, vestlus arsti nõuande telefoniga. Info raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta. Ravimite ostmine, nende kohta info küsimine.  Tervislik toitumine.

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused. Kultuuri- ja sordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutused.  Ametlikud vastuvõtud ja külaskäik. Infootsingud ja veebisuhtlus. Tutvustused, juhendid, kavalehed Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused. Kauba kirjeldamine. Suhtlemine kaupluses. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toiduained, tarbekaubad. Reklaam ja tarbimine. Hind ja kvaliteet. Soodustused, liisimisvõimalused.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid, retseptid. Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused, menüü).  Toitumisharjumused, tervislik toitumine.  Hind ja kvaliteet, reklaam.  Maksmise liigid (sularahas või pangakaardiga). Roogade koostis, valmistusviisid jms. Kohalikud ja eksootilised toiduained.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas: Politsei- ja Piirivalveamet. Maksu- ja Tolliamet jt. Riigiametid.  Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi).  Iseloom, välimus, harjumused. Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated).  Suhted sõprade ja vanematega. Huvitegevused.  Suhtlemine ja internet.  Kirjavahetus (isiklik kiri, teade).

11) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, looduse ja keskkonna kaitse. Aastaajad ja kliima.  Ilmateade, ilm.  Kaardid, skeemid, infovoldikud.  Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

12) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus. Keeleoskused, keeled, keeleõpe. Keelepoliitika.

13) Transport, vaatamisväärsused: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta. Sõidupiletid ja nende kasutamine.  Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Liikumine vanalinnas, teejuht.

14) Reisimine ja puhkus: Reisimisvõimalused (autoga, laevaga, bussiga, lennukiga jne).  Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine . Reisibürood ja pakutavad teenused.  Majutus.  Reisielamused ja vaatamisväärsused. Lemmikpaigad Eestis ja välismaal.  Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Matkamine, aktiivne puhkus.

5.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust  auditoorseks tööks.

Kursuse maksumus: 1800 EUR

1. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 1. mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu põhisisu;
 2. mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
 3. suudab jälgida vestlust ja keerukama sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;
 4. saab aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate teemade üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttavama ainestiku loengud);
 5. saab aru vestluse põhisisust, kõneleja seisukohtadest, kavatsustest ning vestluse formaalsusastmest;
 6. oskab kriitiliselt kuulata, teha järeldusi ja selgitada oma vaatenurki, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

2.Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B2 sooritamiseks.

3.Õpingute alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel. Isikud, kes on läbinud B1-taseme koolituse või sooritanud B1-taseme eksami (SA Innoves sooritatud B1- taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab B1-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid B2-taseme eksami sooritamiseks. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirma suulisel vestlusel ja eesti keele kirjaliku testi tegemisega.

4.Õppe kogumaht:

Edasijõudnu B2 tasemel keelekasutaja õppe kogumaht on 450 tundi, sh. auditoorne maht 250 tundi, iseseisva töö osakaal 200 tundi.

5.Õppekava sisu B2 edasijõudnu tase: 

 1) Isikututvustus: Rollid ja suhted perekonnas. Peretraditsioonid, kodukultuur. Armastus ja abielu: noor perekond, lapse sünd. Lapsed (laste kasvatamine ja suunamine, kogemuste edastamine). Huvid (lemmiktegevused ja osalemine ühistegevuses).  Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine (avaldus, CV,   seletuskiri, volitus jne).  Ettekanded, aruanded, kokkuvõtted, selgitused, ametikirjad.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Argipäev tööl, kodus. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Probleemolukorrad elukohas ning nende lahendamine. Igapäevaelu-, töö- või teenindusalased probleemid. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Ostu-, müügi- ja rendiobjektide kirjeldus, rendilepingu koostamine.  Kaebused ja pretensioonid (suuline ja kirjalik esitlus).

3) Haridus: Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus (erinevate kursuste koolituspädevus). Õpingud välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe. Tasuline haridus (miinused ja plussid). Õppelaen, õppemaks. Õppimine ja töö (tööleidmise võimalused).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökogemused, karjäär, eneseteostus. Tööjõuturg, töötus, töökogemused, koormus, tööaja rutiin. Töökeskkond ja tingimused. Töökohustused. Mees ja naine töökeskkonnas.  Intervjuu tööandjaga.  Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon Suhted kolleegidega ja töö kollektiivis. Tööprobleemid ja nende lahendamine . Töökoosolek, läbirääkimised.

5) Teenindus : Pank, pangatoimingud, internetipank.  Kindlustus, post, telefon, politsei, ametiasutused, kõneetikett. Transport, liikluskorraldus . Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid.  Juuksur, kingaparandus, fototeenindus, reisikorraldus. Makseviisid, järelmaks, liising, laenud. Kodu- ja kontori tarbed, nende kasutusjuhendid. Kaubandus ja ostuvõimalused. Telefon, mobiilside ja pakutavad teenused. Suhtlemine teenindusettevõtetes.  Õigusabi, probleemid teenindusasutuses.  Tarbijaõigused, tarbijakaitse.  Kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Tervis, tervislikud eluviisid, halvad harjumused ja nendest hoidumine. Arstiabi (tervisekeskus, haigla, EMO). Ravikindlustus ja haigekassa, selle plussid ja miinused. Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused, õnnetusjuhtumid. Tasuta ja tasuline arstiabi.  Suitsetamine, alkohol, narkootikumid. Haiguste ennetamine. Tervisesport (jõusaal, orienteerumine, terviserajad).

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Vaba aja veetmise võimalused erineva sissetulekuga inimestel.  Kultuurielu (filmi- ja teatrirepertuaar, lemmikfilm ja -näidend, lemmiknäitlejad).  Liitlause süvendatud käsitlus.  Muusikastiilid, lauljad, ansamblid (arvamuse avaldamine).  Vaatamis-, kuulamis- ja lugemiseelistused. Meedia: eestikeelsed TV ja raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad, arvuti.  Reklaam, inimene infoühiskonnas. Puhkuse vajalikkus, stressi tekitajad. Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Puhkamisvõimalused  Eestis ja välismaal. Reisimine ja puhkus. Kodukoha vaatamisväärsused.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused.  Eelistused (poed, kaubamärgid, tootjad, tooted). Suhtlemine kaupluses. Kaubanduskeskused (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toidukaubad ja tarbekaubad.  Hind ja kvaliteet, tarbekaitseamet.  Sisseostud – ostukohad, hind ja kvaliteet, info, reklaam, kampaaniad.  Soodustused, liisimisvõimalused.  Interneti- ja kataloogikaubandus ning selle vajalikkus.  Oma huvide eest seismine. Pretensioon.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid.  Toitumisharjumused, vitamiinid, säilitusained, toidulisandid.  Söögi- ja joogivalikud.  Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused). Hinnaklass, tarbekaitseamet, kaebuse põhjendamine.  Lauakombed ja lauakatmine.  Toiduvalmistamine.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas:  Info hankimine ja edastamine. Politsei- ja Piirvalveamet (isiklikud dokumendid).  Maksu- ja Tolliamet. Arvsõnad: põhi- ja järgarvud. Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Rahvastikuküsimused, EV haldussüsteem, võimuorganid. Asjaajamine asutustes. Ettevõtlus.  Töötukassa ja osakonnad, töötuse probleemid.  Ametlik kiri ja selle vormistamine. Ühiskonnaprobleemid (suitsetamine, alkohol, hasartmängud, narkootikumid, kuritegevus).  Heategevus, kirikud, erinevad religioonid.  Sotsiaalabi ja haigekassaasutused.

11) Poliitika, aktuaalsed sündmused: Info päevakajaliste sündmuste kohta. Uudised ja muu jooksev info (massimeedia materjalide põhjal). Oma seisukohtade ja vaadete selgitamine ja kaitsmine etteantud teemal.  Aktuaalsed sündmused riigis. Keelepoliitika.

12) Majandus- ja õigussuhted: Majandussüsteem ja õiguskord, sellekohase teabe hankimise võimalused. Majanduselu, probleemid majanduses.  Politsei ja kohtusüsteem.  Turvateenistus.  Õigused ja kohustused.  Tähtsamad seadused. Kohalikud omavalitsused.

13) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus, rahvusrühmad, kultuuriseltsid, kultuurihuvid. Keeleoskus, keeled, keeleõpe.  Keelepoliitika. Suhtlemisstiilid, suhtlemine tuttavate ja võõrastega.

14) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused.  Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, loodushoid, looduse ja keskkonna kaitse.  Ilmastik ja kliima, aastaajad. Võõrad maad ja rahvad, kultuur, keeled. Maa ja linn, plussid ja miinused . Keskkonnaprobleemid maal ja linnas.  Inimeste suhtumine loodusesse ja keskkonda.

15) Transport: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta.  Sõidupiletid ja nende kasutamine. Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid.

16) Reisimine ja puhkus: Reisielamused ja vaatamisväärsused. Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine. Reisibürood ja pakutavad teenused.  Majutus ja toitlustamine.  Lemmikpaigad Eestis ja välismaal.  Puhkuse veetmise viisid ja võimalused.  Matkamine, aktiivne puhkus. Reisielamus, reisikiri.  Reisiõnnestumise tingimused.  Kaebused ja pretensioonid reisibüroos, transpordifirmas, hotellis.

6.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust auditoorseks tööks.

7.Õppemeetodid:

Loengud, seminarid, grupitöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, rollimängud. Tähelepanu pööratakse nii lugemise-,  kuulamise-,  kirjutamise- ja rääkimise oskuse arendamisele.  Õppuste praktilised harjutused lähtuvad organisatsiooni igapäevatöö tegelikkust arvestavatest vajadustest. Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt ( sõnu õpitakse sõnaühendites, väljendites)

8.Õppematerjalid:

 1. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn, TEA kirjastus. Põhiõppematerjal.
 2. Mai Loog, Krista Kerge. Tuul tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Õpetajaraamat.
 3. Eksami testid B2-tasemele
 4. Eesti keele tasemetestid. Aadressil: http:/web.meis.ee/testestKoolitusel osalejad saavad õpetaja poolt koostatud teemakohased lisamaterjalid paberkandjal. Eesti keele taseme eksami nõuded. Aadressil: innove.ee/et/eestikeeletasemeeksamid

Kursuse maksumus: 2500 EUR

Rohkem infot
blank

Lapsehoidja

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust ja omab vajalikke teadmisi lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks. 

 KURSUSE LÜHIKIRJELDUS 

 • Suhtlemispsühholoogia perekonnas, lapsehoidja professionaalne käitumiseetika, sotsiaalsed kontaktid. 
 • Lapsehoidmise meditsiinilised aspektid. 
 • Arendavad mängud 
 • Kombeõpetus ja eetika 
 • Koostöö lastevanematega 
 • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine 
 • Lapse tervise edendamine 
 • Lapse füüsiline, emotsionaalne ja sotsiaalne areng. 
 • Lapsed ja kunst 
 • Lapse tervist ohustavad tegurid 
 • Erivajadustega lapse hooldamine 
 • Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine 
 • Esmaabi andmine lastele. 
 • Lapse väärkohtlemine 
 • Kodused majapidamistööd 
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine 
 • Toidu valmistamine ja laste toitmine. Laste tänapäevase toitmise eripära. 
 • Tööõigus 
 • Finantsküsimused 
 • Lapse õigused, lastekaitse 

Kursuse kestvus — 240 ak.t. auditoorset teoreetilist ja praktilist tööd, 30 tundi iseseisvat tööd. Kokku 270 tundiKoolitajad: Põhilektor Irina Olenits, juriidiline kõrgharidus, sotsiaaltöö psühholoog, meditsiini töötaja 

Maksumus 2300 eurot

Moodul 1
Turvalise keskkonna tagamine lapsele
Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel;
Kokku: 16 ak.t  

Moodul 2 

Lapse kasvu ja arengu toetamine 
Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
Kombeõpetus ja eetika;
Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;
Kokku: 30 ak.t. 

Moodul 3 

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
Puhtusekasvatus;
Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 4 

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
Kokku: 8 ak.t. 

Moodul 5 

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
Lapse tervist ohustavad tegurid;
Lapse tervist edendavad tegurid;
Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
Lapse esmaabi;
Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused;
Kokku: 20 ak.t. 

Moodul 6 

Koostöö vanematega
Lapse kasvatamise põhialused;
Pedagoogika ja psühholoogia alused;
Nõustamispõhimõtted;
Suhtlemispsühholoogia alused;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 7 

Esmaabi
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid;
Kokku: 16 ak.t 

Moodul 8 

Tööjuhendamine
Juhtimise alused;
Meeskonnatöö alused;
Arvutikasutamine
Kokku: 6 ak.t 

Moodul 9 

Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
Erinevad puuded ja haigusseisundid;
Probleemsed käitumised;
Rehabilitatsiooni alused;
Abivahendid ja nende kasutamine;
Alternatiivkommunikatsiooni alused;
Eripedagoogika ja –psühholoogia alused;
Kokku: 24 ak.t. 

Moodul 10 

Lapsehoiuteenuse osutamine
Kutse-eetika;
Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
Kutsealaga seonduvad õigusaktid;
Kokku: 14 ak.t. 

Moodul 11 

Praktika
Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.
Kokku: 80 ak.t 

Rohkem infot
blank

Tugiisiku koolitus

Koolituse läbinu:

– mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;

– arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;

– toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;

– juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;

– toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

– toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut;

– osutab vajadusel esmaabi.

Sihtgrupp:

Vähemalt keskharidusega isikud, kes soovivad tugiisukuna töötada või täiendada oma teadmisi tugiisiku valdkonnas.

Õpingute alustamise tingimused:

– taotleja on omandanud vähemalt keskharidus

– ei oma töötamise piiranguid lähtuvalt lastekaitseseaduse § 20 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 esitatule.

Õppekava eesmärk:

– Koolituse tulemusena omandab õpilane teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate sihtrühmadega (lapsed, täiskasvanud, erivajadustega isikud).

Õppekava maht:

– 240 ak. tundi (160 tundi-audotoorne töö, 80 tundi-praktika). Õppetöös ei ole iseseisvat tööd.

Maksumus: 2400 eurot

Õppe sisu:

Tugiisiku töö alused. Üldteadmised sotsiaalhoolekandest. Seadusandlus.

– Seadusandlus. Õigused ja kohustused ning piirid tugiisiku töös.

– Tugiisiku rolli määratlus, ülesanded ja vastutus.

– Teenuste osutamise etapid.

– Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus.

– Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega.

– Tegevuste eesmärgistamine.

– Isikuandmete kaitse.

Enesetundmise tähtsus tugiisiku tööl.

– Tugiisiku isiksuse roll tema töös.

– Isiksuseomadused, väärtused, motivatsioon, intelligentsus, huvid, oskused.

– Minapilt ja enesehinnang.

– Vajadused ja võimed. Vajadus- ja väärtuskonfliktid.

– Stress- tekkepõhjused ja toimetulekuviisid. Stressi juhtimine.

– Tugiisiku pingetega toimetulek.

– Reflektsioon tugiisiku tööl.

Eapsühholoogia ja eripedagoogika alused.

– Lapsepõlv ja noorus.

– Täiskasvanu inimene.

– Vanadus. D. Bromley vananemistsüklise kolme etappi teooria.

– Isiksuse vanus kujunemine. Füüsiline ja vaimne areng vanemas eas.

– Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel

Erinevad sihtgruppid tugiisiku töös.

– Sõltuvushaiguste olemus, mõju ja ennetus. Töö sõltuvushäirega isikuga.

– Erivajadustega kliendid. Erivajadustega klientidega suhtlemine eriolukordades.

– Füüsilised puuded.

– Psüühikahäirega kliendid.

– Perevägivald- vaimne, füüsiline, seksuaalne vägivald.

– Väärkohtlemine sugulaste vahel.

– Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid ning Vägivalla ennetamise võimalused.

– Reageerimine käitumisprobleemidel

– Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Tugiisiku suhtlemis- ja praktilised oskused. Suhtlemisprotsesside alused.

– Selge ja ebaselge kommunikatsioon

– Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine abistamisoskusena, tagasiside andmine

– Kuulaja motiveerimine koostööks

– Suhtlemisbarjääride vältimine

– Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö

– Kehtestamisoskused

– Toimetulek vastupanuga

– Konfliktsituatsioonid

– Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga

Esmaabi

– Elustamine
– Välised verejooksud
– Šoki olemus ja selle tunnused
– Haavad, traumad ja luumurrud
– Mürgistused
– Söövitused, põletused, külmakahjustused
– Esmaabivõtted ja –vahendid

Praktika: 80 ak.t

Õppemeetodid: Loengud, praktika.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, praktika läbimine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Rohkem infot
blank

Hooldustöötaja

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Hooldustöötaja koolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

Õppevorm
Hooldustöötaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

Hindamismeetod
Eneseanalüüsi kirjutamine, situatsioonülesande lahendamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus õppija kirjutab eneseanalüüsi.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne eneseanalüüs.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse eneseanalüüsi, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud eneseanalüüsi või eneseanalüüs ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
 • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
 • Esmaabi
 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
 • Hooldustöötaja töö korraldamine

Maksumus — 2375.00 eurot 

 

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit. 

 1. Üldsätted
  MTÜ Integratsiooni Ühiskondliku Algatuskeskuse Hooldustöötaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Hooldustöötaja kutsestandardist, tase 3.
  Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. 
 2. Eesmärk
  Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.
 3. Õpiväljundid
  Koolituse läbinu:
 • planeerib ja osutab hooldusteenust 
 • hindab abivajaja olukorda ning kasutab abivajajale ja tema võrgustikule sobivaid suhtlemisviise 
 • hindab abivajaja tervislikku olukorda ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid 
 • toetab abivajaja toimetulekut ning korraldab tervishoiu-ja rehabilitatsiooniteenuseid 
 • annab esmaabi 
 • abistab abivajajat igapäevastes toimingutes 
 • koostab tööplaani 
 1. Õppe kogumaht
  Õppekava näeb ette 280 ak.t. (millest 160 ak.t. auditoorset tööd, 80 tundi praktikat ning 40 ak.tundi iseseisvat tööd )
 2. Koolituse sisu

Üldoskused ja – teadmised
Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.
Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid.
Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
Kokku: 16 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
Abivajaja olukorra hindamine
Abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine
Kaebuste ja probleemide käsitlemine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
Abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine
Igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine
Tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
Kokku: 20 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
Seadusandlus ja hoolekanne
Abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine
Abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine
Abivahendite vajaduse määramine, hankimine ja abistamine kasutamisel
Sotsiaalteenused
Kokku: 28 ak.t (sh 8 ak.t. iseseisvat tööd) 

Esmaabi andmine
Abivajaja eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm)  ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid.
Kokku: 22 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja abistamine igapäevastes toimingutes
Turvalise keskkonna säilitamine
Suhtlemine
Hingamine
Söömine ja joomine. Tervislik toitumine
Eritamine
Isiklik hügieen
Riietumine
Kehatemperatuuri kontrollimine
Füüsiline aktiivsus
Töötamine ja harrastused
Seksuaalsuse väljendamine
Ravimite hankimine
Magamine
Surija hooldus, suhtlemine lähedastega
Kodumajandus ja korrastustööd
Kokku: 40 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Oma töö korraldamine
Tööpäeva planeerimine
Tööplaanide koostamine
Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine
Osalemine meeskonnatöös
Ettevõtlusevormid, maksud ja lepingud
Enesehoidmine ja läbipõlemise vältimine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Erioskused ja – teadmised
Erivajadusega inimeste hooldamine
Kokku: 26 ak.t  (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Praktika
Praktika hoolekandeasutuses
Kokku: 80 ak.t 

Rohkem infot
blank

Digitaalne turundus

  blank

  Selle kursuse eesmärk on anda kuulajatele ettekujutus digitaalsest turundusest kui kaasaegsest turundusarenduse suunast ja sotsiaalvõrgustikest kui uuest turunduskommunikatsiooni platvormist ning näidata praktilisi näiteid digitaalse turunduse ja reklaamimise vahenditest sotsiaalvõrgustikes.

  Rohkem infot
  blank

  IT projektijuhtimine

  Kesk- ja esmatasandi juhid, projektijuhid kõigist valdkondadest, inimesed kes korraldavad ühekordseid koostööprojekte ajutise meeskonnaga, avaliku sektori töötjad.

  Üldsätted

  Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

  Eesmärk

  Selle kursuse eesmärk on pakkuda olemasolevatele ja tulevastele juhtidele juhtivaid ärikontseptsioone, tööriistu ja tavasid, mis viivad digiprojektide eduka elluviimiseni ja elluviimiseni.

  Õpiväljundid

  Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • on teadlik projektijuhi rollist
  • on mõistnud agiilse lähenemise vajalikkust koostöö korraldusel
  • on teadlik, kuidas tagada kõigile huvigruppidele kindlustunne projekti käigus
  • on mõistnud, kuidas hakkama saada kokkulepitud tähtajaga
  • teab kuidas juhtida hajusat meeskonda
  • teab, milliste tegevuste kaudu inimesed õpiksid teostatust

  Õppe kogumaht

  Õppekava näeb ette 198 ak.t. (millest 174 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.tundi iseseisvat tööd ).

   

  Õpingute alustamise tingimused

  Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.

  Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

  Koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.

  Õppevorm

  Hübriid (veebipõhine 70% + kohapeal 30%) koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.

  Õppekeel on vene keel.

  Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

  Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

  Õppemeetodid

  Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.

  Hindamismeetod

  Suuline test.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

  Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.

  Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

  Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

  Õppematerjal

  Lektorite poolt koostatud konspektid.

  Õppekeskkonna kirjeldus

  Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

  Koolituse toimumise aadress on Vilisuu 7, Tallinn.

  Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga.

  Koolitaja: Alsu Valieva. Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, magistriõpe. Eriala: slaavi keeled ja kultuurid, pedagoogika- Kaasani riiklik Tehnikaülikool, magistriõpe. Eriala: avalike suhete spetsialist. Projektijuht, pedagoog, mentor.

  Koolituse maksumus 1900 eurot

  Koolituse programm

  1. Elukutse tutvustus 4 ak/t audit. töö
  2. Organisatsioon ja juhtimine. Võtmemudelid 4 ak/t audit. töö
  3. Projekti algus 2 ak/t audit. töö
  4. Projekti planeerimine 2 ak/t audit. töö
  5. Projektijuhtimine: klassikaline lähenemine.
  8 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  6. Tarkvaraarendusprotsess (SDLC)
  20 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  7. IT projektijuhtimise praktilised tööriistad 4 ak/t audit. töö
  8. IT projektijuhtimise metodoloogiad 2 ak/t audit. töö
  9. Agiilne projektijuhtimine. Väärtused ja põhimõtted
  20 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  10. Agiilne meeskond 6 ak/t audit. töö
  11. SCRUM-i metoodika alused (kiirendatud arendusmetoodika)
  6 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  12. Kanban meetod – tootmise juhtimise teabevara 4 ak/t audit. töö
  13. IT projekti rakendamine: seire ja kontroll 8 ak/t audit. töö
  14. Riski ja kvaliteedijuhtimine 4 ak/t audit. töö
  15. Projekti käivitamine ja juhtimine 4 ak/t audit. töö
  16. Projekti lõpetamine, hindamine ja aruandlus 2 ak/t audit. töö
  17. Projektimeeskond: IT-spetsialistide värbamine
  14 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  18. Pehmed oskused: isikuomadused, kutseoskused, eneseareng
  16 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  19. Juhi rollid, omadused ja oskused 6 ak/t audit. töö
  20. Partnerlus 8 ak/t audit. töö
  21. Startup kogukond Eestis
  4 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  22. Linkedini personaalne profiil 4 ak/t audit. töö

  2 ak/t audit. töö

  152 ak/t audit. töö

  22 ak/t audit. töö

  Kokku: 174

  Koolituse maksumus 1900 eurot

  Rohkem infot