Koolituse läbinu:

– mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;

– arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;

– toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;

– juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;

– toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

– toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut;

– osutab vajadusel esmaabi.

Sihtgrupp:

Vähemalt keskharidusega isikud, kes soovivad tugiisukuna töötada või täiendada oma teadmisi tugiisiku valdkonnas.

Õpingute alustamise tingimused:

– taotleja on omandanud vähemalt keskharidus

– ei oma töötamise piiranguid lähtuvalt lastekaitseseaduse § 20 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 esitatule.

Õppekava eesmärk:

– Koolituse tulemusena omandab õpilane teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate sihtrühmadega (lapsed, täiskasvanud, erivajadustega isikud).

Õppekava maht:

– 240 ak. tundi (160 tundi-audotoorne töö, 80 tundi-praktika). Õppetöös ei ole iseseisvat tööd.

Maksumus: 2400 eurot

Õppe sisu:

Tugiisiku töö alused. Üldteadmised sotsiaalhoolekandest. Seadusandlus.

– Seadusandlus. Õigused ja kohustused ning piirid tugiisiku töös.

– Tugiisiku rolli määratlus, ülesanded ja vastutus.

– Teenuste osutamise etapid.

– Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus.

– Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega.

– Tegevuste eesmärgistamine.

– Isikuandmete kaitse.

Enesetundmise tähtsus tugiisiku tööl.

– Tugiisiku isiksuse roll tema töös.

– Isiksuseomadused, väärtused, motivatsioon, intelligentsus, huvid, oskused.

– Minapilt ja enesehinnang.

– Vajadused ja võimed. Vajadus- ja väärtuskonfliktid.

– Stress- tekkepõhjused ja toimetulekuviisid. Stressi juhtimine.

– Tugiisiku pingetega toimetulek.

– Reflektsioon tugiisiku tööl.

Eapsühholoogia ja eripedagoogika alused.

– Lapsepõlv ja noorus.

– Täiskasvanu inimene.

– Vanadus. D. Bromley vananemistsüklise kolme etappi teooria.

– Isiksuse vanus kujunemine. Füüsiline ja vaimne areng vanemas eas.

– Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel

Erinevad sihtgruppid tugiisiku töös.

– Sõltuvushaiguste olemus, mõju ja ennetus. Töö sõltuvushäirega isikuga.

– Erivajadustega kliendid. Erivajadustega klientidega suhtlemine eriolukordades.

– Füüsilised puuded.

– Psüühikahäirega kliendid.

– Perevägivald- vaimne, füüsiline, seksuaalne vägivald.

– Väärkohtlemine sugulaste vahel.

– Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid ning Vägivalla ennetamise võimalused.

– Reageerimine käitumisprobleemidel

– Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Tugiisiku suhtlemis- ja praktilised oskused. Suhtlemisprotsesside alused.

– Selge ja ebaselge kommunikatsioon

– Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine abistamisoskusena, tagasiside andmine

– Kuulaja motiveerimine koostööks

– Suhtlemisbarjääride vältimine

– Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö

– Kehtestamisoskused

– Toimetulek vastupanuga

– Konfliktsituatsioonid

– Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga

Esmaabi

– Elustamine
– Välised verejooksud
– Šoki olemus ja selle tunnused
– Haavad, traumad ja luumurrud
– Mürgistused
– Söövitused, põletused, külmakahjustused
– Esmaabivõtted ja –vahendid

Praktika: 80 ak.t

Õppemeetodid: Loengud, praktika.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, praktika läbimine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.