Õppekava: E-kursus „Alustava ettevõtja baaskoolitus“

Oma ettevõtte omamine on võimalus katsetada ja ellu viia uusi plaane.

See kursus annab põhiteadmised, kuidas oma ettevõtet edukalt käivitada ja arendada, aidates vigu alguses vältida Kursus on suunatud neile, kes soovivad avada oma ettevõte, kuid ei tea, kuidas alustada;

• õppida mõtema nagu ettevõtja;

• luua töökohti ja tuua kasu klientidele;

• olemasoleva ettevõtte laiendamine.

Koolitusel õpid tundma ettevõtte korraldamise ja juhtimise iseärasusi, hindad oma äriidee potentsiaali, määrad oma toote või teenuse sihtrühma, õpid, kuidas toimib finantsmodelleerimine ja prognoosimine ettevõtluses, mõistad ettevõtte turundusstrateegiat. äri-, maksu-, ettevõtte seadusandlust, koostatakse projekti jaoks vajalik äriplaan, mis on vajalik turule sisenemiseks.

Kursuse maht 120 akadeemilist. tundi, millest 80 akadeemilist. tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist. tundi on praktiline ja iseseisev töö.

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus      

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ kinnitatud 05.05.2022.a

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses ettevõtjana. Koolituse lõpuks valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
 • hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme;
 • tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid
 • oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel;
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast;
 • oskab leida, arendada ja analüüsida äriideid;
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu (turundus ja müük);
 • oskab leida rahastamisallikaid;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
 • mõistab meeskonnatööd ja oskab seda korraldada ja leida koostööpartnereid;
 • koostab finantsprognoosi ja äriplaani.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

Õpingute alustamise tingimused: Alustava ettevõtja baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 120 akadeemilist tundi, millest 80 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 40 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 2000 eurot

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus ettevõtlusesse

Moodul 2: Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine

Moodul 3: Toode ja turundus.

Moodul 4: Raamatupidamise – ja maksunduse alused

Moodul 5: Finantsplaneerimine

Moodul 6: Tööõigus ja seadusandlus

Moodul 7: Töökeskkond ja töötervishoid

Moodul 8: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

Moodul 9: Personali juhtimise põhioskused

Moodul 10: Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine.

 Koolitus interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolituse ajal keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine; ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

 

 

 

Moodulid

Teemad
Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse 1. Suhtlemine ja psühholoogia. Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.
2. Ettevõtluse ja ettevõtte olemus (põhimõisted). Väikeettevõtte struktuur ja ülesehitus.
3. Ettevõtluse alused: Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS), ettevõtte loomise etapid, ettevõtte loomine Äriregistris. Ärinimi.4. Majandustegevuse register. Majandustegevusteade ja tegevusluba. EMTAK-kood.5. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 2. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine 1. Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs. Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess. Oma äriidee kirjeldus. Ärimusel.

2. Tarbijate vajaduste määratlemine, toote või teenuse määratlemine, tegevusala olukorra analüüsimine, konkurentsi hindamine, konkurentsieelise ja oma turunishi leidmine.

3. Äriplaan, selle koostamise põhimõtted.

4. Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3. Toode ja turundus. 1. Tooted ja teenused, tootearendus.
2. Turu hindamine, sihtsegmentide valik.3. Hinnakujunduse põhimõtted.
4. Müügi- ja jaotuskanalid.
5. Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanaalide kaudu.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 4. Raamatupidamise – ja maksunduse alused 1. Raamatupidamise seadus (lühitutvustus).
2. Raamatupidamise korraldamine. Raamatupidamise dokumentide sisseseadmine.
3. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
4. Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
5. Palgaarvestus. Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine.6. Müügiarved, müügireskontro. Ostuarved, ostreskontro.7. Majandustehingute kajastamine raamatupidamises.8. Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed)

9. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5. Finantsplaneerimine 1. Ettevõtluse tulud ja kulud.
2. Püsi- ja muutuvkulud.
3. Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.
4. Kasumiaruanne.
5. Rahavoogude plaan.
6. Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).7. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 6. Tööõigus ja seadusandlus 1. Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
2. Töölepingu eristamine teistest lepingutest. Töövõtuleping ja käsundusleping.3. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.4. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.5. Töö- ja puhkeaeg. Töösuhtega seotud vaidlused ja muud regulatsioonid.

6. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 7. Töökeskkond ja töötervishoid

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Tööelu infosüsteem (TEIS).

2. Riskianalüüs.

3. Tervisekontroll. Esmaabi. Isikukaitsevahendid.

4. Tööõnnetus. Kutsehaigus.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 8. EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid 1. Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.
2. Toetuste ja taotlemine. Praktilised näited projektitaotlustest.3. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 9. Personali juhtimise põhioskused 1. Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.
2. Juhtimise põhioskused.
3. Suhtlemine ja meeskonnatöö.
4. Ärieetika.
5. Stressijuhtimine.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 10. Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine 1. Äriplaanide kaitsmine – äriplaani kaitsmine komisjoni ees.

2. Tagasiside.

Kokku: 120 ak.tundi