Kesk- ja esmatasandi juhid, projektijuhid kõigist valdkondadest, inimesed kes korraldavad ühekordseid koostööprojekte ajutise meeskonnaga, avaliku sektori töötjad.

Üldsätted

Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

Eesmärk

Selle kursuse eesmärk on pakkuda olemasolevatele ja tulevastele juhtidele juhtivaid ärikontseptsioone, tööriistu ja tavasid, mis viivad digiprojektide eduka elluviimiseni ja elluviimiseni.

Õpiväljundid

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • on teadlik projektijuhi rollist
  • on mõistnud agiilse lähenemise vajalikkust koostöö korraldusel
  • on teadlik, kuidas tagada kõigile huvigruppidele kindlustunne projekti käigus
  • on mõistnud, kuidas hakkama saada kokkulepitud tähtajaga
  • teab kuidas juhtida hajusat meeskonda
  • teab, milliste tegevuste kaudu inimesed õpiksid teostatust

Õppe kogumaht

Õppekava näeb ette 198 ak.t. (millest 174 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.tundi iseseisvat tööd ).

 

Õpingute alustamise tingimused

Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.

Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

Koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.

Õppevorm

Hübriid (veebipõhine 70% + kohapeal 30%) koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.

Õppekeel on vene keel.

Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid

Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.

Hindamismeetod

Suuline test.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

Õppematerjal

Lektorite poolt koostatud konspektid.

Õppekeskkonna kirjeldus

Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

Koolituse toimumise aadress on Vilisuu 7, Tallinn.

Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga.

Koolitaja: Alsu Valieva. Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, magistriõpe. Eriala: slaavi keeled ja kultuurid, pedagoogika- Kaasani riiklik Tehnikaülikool, magistriõpe. Eriala: avalike suhete spetsialist. Projektijuht, pedagoog, mentor.

Koolituse maksumus 1900 eurot

Koolituse programm

1. Elukutse tutvustus 4 ak/t audit. töö
2. Organisatsioon ja juhtimine. Võtmemudelid 4 ak/t audit. töö
3. Projekti algus 2 ak/t audit. töö
4. Projekti planeerimine 2 ak/t audit. töö
5. Projektijuhtimine: klassikaline lähenemine.
8 ak/t audit. töö
2 ak/t audit. töö
6. Tarkvaraarendusprotsess (SDLC)
20 ak/t audit. töö
2 ak/t audit. töö
7. IT projektijuhtimise praktilised tööriistad 4 ak/t audit. töö
8. IT projektijuhtimise metodoloogiad 2 ak/t audit. töö
9. Agiilne projektijuhtimine. Väärtused ja põhimõtted
20 ak/t audit. töö
4 ak/t audit. töö
10. Agiilne meeskond 6 ak/t audit. töö
11. SCRUM-i metoodika alused (kiirendatud arendusmetoodika)
6 ak/t audit. töö
2 ak/t audit. töö
12. Kanban meetod – tootmise juhtimise teabevara 4 ak/t audit. töö
13. IT projekti rakendamine: seire ja kontroll 8 ak/t audit. töö
14. Riski ja kvaliteedijuhtimine 4 ak/t audit. töö
15. Projekti käivitamine ja juhtimine 4 ak/t audit. töö
16. Projekti lõpetamine, hindamine ja aruandlus 2 ak/t audit. töö
17. Projektimeeskond: IT-spetsialistide värbamine
14 ak/t audit. töö
2 ak/t audit. töö
18. Pehmed oskused: isikuomadused, kutseoskused, eneseareng
16 ak/t audit. töö
4 ak/t audit. töö
19. Juhi rollid, omadused ja oskused 6 ak/t audit. töö
20. Partnerlus 8 ak/t audit. töö
21. Startup kogukond Eestis
4 ak/t audit. töö
4 ak/t audit. töö
22. Linkedini personaalne profiil 4 ak/t audit. töö

2 ak/t audit. töö

152 ak/t audit. töö

22 ak/t audit. töö

Kokku: 174

Koolituse maksumus 1900 eurot