Täienduskoolituse õppekava „Õiguse alused mittejuristile”

Õiguse põhialused mittejuristidele on veebikursus, mis tutvustab õiguse põhialuseid ja aitab mõista erinevaid õiguse valdkondi ühtse ja omavahel seotud tervikuna.

Selle kursuse läbimine võimaldab teil õppida iseseisvalt kaitsma kodanikuõigusi ilma juristide või advokaatide teenuseid kasutamata.

Saadud teadmised tulevad kasuks abiellumisel, majapidamistehingute tegemisel, äri korraldamisel või tööle asumisel.

Kursus on kasulik neile, kes on huvitatud õigusaktide rakendamisest igapäevaelus.

Teadmisi antakse edasi mittejuristidele arusaadaval ja kaasahaaraval viisil. Koolitus toimub praktiliste näidete ja kohtupraktika põhjal. Kursuse läbiviiad õpetavad tunde lihtsas, arusaadavas keeles, mis võimaldab teil koolitusprogrammi omandada ilma õigusteadust tundmata.

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad avardada oma õiguslikku silmaringi ning õppida oma seisukohta õigusküsimustes veenvalt väljendama ja põhjendama.

Koolitus toimub mugavas online-vormis “live suhtluse” teel koos võimalusega esitada küsimusi ja saada sihipäraseid vastuseid.

Kursuse maht on 80 akadeemilist. tundi, millest 60 akadeemilist. tundi on auditoorset tööd ja 20 akadeemilist. tundi on praktiline iseseisev töö.

1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
2. Õppekavarühm: Õigus.
3. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja
õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
 oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 tunneb õigusinfo allikaid;
 teab õiguselukutsete eripärasid.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest
enam kaasa rääkida.
Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on
auditoorset tööd ja 20 tundi praktilist- ja iseseisvat tööd.
Õppevorm: Veebiõpe.
Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne
internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi,
audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada
ühist jututuba ning valget tahvlit.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe
vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni
3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks
õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 1580 eurot

Õppekava: E-kursus Õiguse alused mittejuristile”

 1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
 1. Õppekavarühm: Õigus.
 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.

Õpiväljundid:

 Peale õppekava läbimist õppija:

 • oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 • omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 • tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb õigusinfo allikaid;
 • teab õiguselukutsete eripärasid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest enam kaasa rääkida.

Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

 Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 20 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja –materjalid

 Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 Õppekeel: Vene keel.

 Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus õigusesse

Moodul 2: Õiguse loomine

Moodul 3: Õigus ja omand

Moodul 4: Õigus ja lepingud

Moodul 5: Töö ja ettevõtlus

Moodul 6: Tarbijakaitse

Moodul 7: Perekond

Moodul 8: Õigusrikkumine ja hüvitis

Moodul 9: Õigusrikkumine ja karistus

Moodul 10: Õigusvaidluste lahendamine

Moodulid Teemad Akad. tunde

 

Moodul 1. Sissejuhatus õigusesse 1.      Õiguse mõiste

2.      Õiguse tekkimine ja eesmärk

3.      Õigusnorm

4.      Õiguse allikad

5.      Õigussuhtes osalejad

6.      Õigussüsteemid

7.      Eraõigus ja avalik õigus

8.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

 

 

 

 

2

  8
Moodul 2.

Õiguse loomine

1.      Riigiõigus

2.      Eesti õiguskorra aluspõhimõtted

3.      Igaühe põhiõigused

4.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

2

  8
Moodul 3.

Õigus ja omand

1.      Valdus ja omand

2.      Omandi tekkimine

3.      Kinnisvaratehingud

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 4.

Õigus ja lepingud

 

1.      Lepingu sõlmimine

2.      Lepingute liigid

3.      Tüüptingimused lepingutes

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 5.

Töö ja ettevõtlus

1.      Ettevõtja ja ettevõte.

2.      Ettevõtlusvormid.

3.      Äriregister. Majandustegevuse register.

4.      Tööleping ja töövõtuleping/käsundusleping.

5.      Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.

6.      Töö- ja puhkeaeg.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

8

 

 

 

 

 

2

  10
Moodul 6.

Tarbijakaitse

1.      Tarbija õigused ja kohustused

2.      Tarbijaühendused

3.      Tarbija kaebuse lahendamine

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

4

 

 

2

  6
Moodul 7.

Perekond

1.      Abielu ja lahutus.

2.      Abikaasade õigused ja kohustused.

3.      Laste hooldusõigus.

4.      Eestkoste.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Moodul 8.

Õigusrikkumine ja hüvitis

1.      Lepingulised nõuded ja mud õiguskaitsevahendid

2.      Asjaõiguslikud nõuded

3.      Deliktilised nõuded

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 9.

Õigusrikkumine ja karistus

1.      Karistusõiguse ülesanne

2.      Kuritegu

3.      Kriminaliseerimise põhimõtted

4.      Karistuse olemus ja eesmärk

5.      Karistusõiguse kohaldamine

6.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

 

2

  8
Moodul 10.

Õigusvaidluste lahendamine

1.      Vaidluste lahendamine õiguskorras

2.      Menetluste üldine iseloomustus

3.      Vaidluse lahendamise menetlustest

4.      Kohtuotsuste täitmine

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Kokku: 80

Õppemeetodid: Auditoorne töö (60 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmisi jagatakse mittejuristile arusaadavalt ja kaasahaaravalt. Õpetamine toimub eluliste juhtumite põhiselt erinevaid valdkondi omavahel lõimides ja käsitlust mõistlikult lihtsustades. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, nõustamine, seminarid.

Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisev töö hõlmab erialast lugemist, erialamaterjali kogumist ja analüüsi.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides, esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd ning täita tagasiside-küsitlused.

Hindamismeetodid: Teadmisi ja oskusi hinnatakse iga mooduli lõpus. Enamasti tuleb teha valikvastustega test või lahendada kaasusülesanne.

Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse mitteeristavalt. Teadmisi ja oskusi hinnatakse tulemusega “Arvestatud”/”Mittearvestatud”.

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

 Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

 Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust.