Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Hooldustöötaja koolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

Õppevorm
Hooldustöötaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

Hindamismeetod
Eneseanalüüsi kirjutamine, situatsioonülesande lahendamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus õppija kirjutab eneseanalüüsi.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne eneseanalüüs.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse eneseanalüüsi, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud eneseanalüüsi või eneseanalüüs ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
 • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
 • Esmaabi
 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
 • Hooldustöötaja töö korraldamine

Maksumus — 2375.00 eurot 

 

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit. 

 1. Üldsätted
  MTÜ Integratsiooni Ühiskondliku Algatuskeskuse Hooldustöötaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Hooldustöötaja kutsestandardist, tase 3.
  Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. 
 2. Eesmärk
  Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.
 3. Õpiväljundid
  Koolituse läbinu:
 • planeerib ja osutab hooldusteenust 
 • hindab abivajaja olukorda ning kasutab abivajajale ja tema võrgustikule sobivaid suhtlemisviise 
 • hindab abivajaja tervislikku olukorda ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid 
 • toetab abivajaja toimetulekut ning korraldab tervishoiu-ja rehabilitatsiooniteenuseid 
 • annab esmaabi 
 • abistab abivajajat igapäevastes toimingutes 
 • koostab tööplaani 
 1. Õppe kogumaht
  Õppekava näeb ette 280 ak.t. (millest 160 ak.t. auditoorset tööd, 80 tundi praktikat ning 40 ak.tundi iseseisvat tööd )
 2. Koolituse sisu

Üldoskused ja – teadmised
Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.
Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid.
Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
Kokku: 16 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
Abivajaja olukorra hindamine
Abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine
Kaebuste ja probleemide käsitlemine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
Abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine
Igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine
Tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
Kokku: 20 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
Seadusandlus ja hoolekanne
Abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine
Abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine
Abivahendite vajaduse määramine, hankimine ja abistamine kasutamisel
Sotsiaalteenused
Kokku: 28 ak.t (sh 8 ak.t. iseseisvat tööd) 

Esmaabi andmine
Abivajaja eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm)  ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid.
Kokku: 22 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja abistamine igapäevastes toimingutes
Turvalise keskkonna säilitamine
Suhtlemine
Hingamine
Söömine ja joomine. Tervislik toitumine
Eritamine
Isiklik hügieen
Riietumine
Kehatemperatuuri kontrollimine
Füüsiline aktiivsus
Töötamine ja harrastused
Seksuaalsuse väljendamine
Ravimite hankimine
Magamine
Surija hooldus, suhtlemine lähedastega
Kodumajandus ja korrastustööd
Kokku: 40 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Oma töö korraldamine
Tööpäeva planeerimine
Tööplaanide koostamine
Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine
Osalemine meeskonnatöös
Ettevõtlusevormid, maksud ja lepingud
Enesehoidmine ja läbipõlemise vältimine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Erioskused ja – teadmised
Erivajadusega inimeste hooldamine
Kokku: 26 ak.t  (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Praktika
Praktika hoolekandeasutuses
Kokku: 80 ak.t