Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust ja omab vajalikke teadmisi lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks. 

 KURSUSE LÜHIKIRJELDUS 

 • Suhtlemispsühholoogia perekonnas, lapsehoidja professionaalne käitumiseetika, sotsiaalsed kontaktid. 
 • Lapsehoidmise meditsiinilised aspektid. 
 • Arendavad mängud 
 • Kombeõpetus ja eetika 
 • Koostöö lastevanematega 
 • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine 
 • Lapse tervise edendamine 
 • Lapse füüsiline, emotsionaalne ja sotsiaalne areng. 
 • Lapsed ja kunst 
 • Lapse tervist ohustavad tegurid 
 • Erivajadustega lapse hooldamine 
 • Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine 
 • Esmaabi andmine lastele. 
 • Lapse väärkohtlemine 
 • Kodused majapidamistööd 
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine 
 • Toidu valmistamine ja laste toitmine. Laste tänapäevase toitmise eripära. 
 • Tööõigus 
 • Finantsküsimused 
 • Lapse õigused, lastekaitse 

Kursuse kestvus — 240 ak.t. auditoorset teoreetilist ja praktilist tööd, 30 tundi iseseisvat tööd. Kokku 270 tundiKoolitajad: Põhilektor Irina Olenits, juriidiline kõrgharidus, sotsiaaltöö psühholoog, meditsiini töötaja 

Maksumus 2300 eurot

Moodul 1
Turvalise keskkonna tagamine lapsele
Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel;
Kokku: 16 ak.t  

Moodul 2 

Lapse kasvu ja arengu toetamine 
Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
Kombeõpetus ja eetika;
Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;
Kokku: 30 ak.t. 

Moodul 3 

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
Puhtusekasvatus;
Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 4 

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
Kokku: 8 ak.t. 

Moodul 5 

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
Lapse tervist ohustavad tegurid;
Lapse tervist edendavad tegurid;
Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
Lapse esmaabi;
Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused;
Kokku: 20 ak.t. 

Moodul 6 

Koostöö vanematega
Lapse kasvatamise põhialused;
Pedagoogika ja psühholoogia alused;
Nõustamispõhimõtted;
Suhtlemispsühholoogia alused;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 7 

Esmaabi
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid;
Kokku: 16 ak.t 

Moodul 8 

Tööjuhendamine
Juhtimise alused;
Meeskonnatöö alused;
Arvutikasutamine
Kokku: 6 ak.t 

Moodul 9 

Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
Erinevad puuded ja haigusseisundid;
Probleemsed käitumised;
Rehabilitatsiooni alused;
Abivahendid ja nende kasutamine;
Alternatiivkommunikatsiooni alused;
Eripedagoogika ja –psühholoogia alused;
Kokku: 24 ak.t. 

Moodul 10 

Lapsehoiuteenuse osutamine
Kutse-eetika;
Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
Kutsealaga seonduvad õigusaktid;
Kokku: 14 ak.t. 

Moodul 11 

Praktika
Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.
Kokku: 80 ak.t