Üks esimesi samme oma äriidee realiseerimisel on ettevõtte asutamine. See tähendab, et tulevane ettevõtja ei saa hakkama ilma põhiliste juriidiliste teadmiste ja oskusteta, mis võimaldavad tal iseseisvalt ja tõhusalt lahendada juriidilisi probleeme, mis iga äriga paratamatult kaasas käib. Teie tähelepanu all olev kursus on vajalike juriidiliste teadmiste kogum, mis võimaldab teil mitte ainult hõlpsalt orienteeruda Eesti äriseadusandluses, vaid annab teile ka professionaalse arusaama, kuidas valida ja iseseisvalt registreerida üht või teist ettevõtlusvormi, hankida tegevusluba, taotleda toetusmeetmeid oma ettevõtte alustamiseks või arendamiseks, samuti minimeerida seadusest tulenevate nõuete alahindamise või eiramisega kaasnevaid riske ja rahalisi kahjusid.

Kursuse maht on 40 akadeemilist. tundi, millest 28 akadeemilist. tundi on kontaktõpet ja 12 akadeemilist. tundi praktiline ja iseseisev töö.

Õppekava: E-kursus „Äriõigus alustavale ettevõtjale“

1. Õppekava nimetus: Äriõigus alustavale ettevõtjale

 1. Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ (kompetents B.3.2: Äritegevuse käivitamine) kinnitatud 05.05.2022.a.

 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele üldised teadmised äriõigusest ja õigusaktidest, mis on seatud ettevõtlusega, et alustada ettevõtjana tegutsemist seaduse raames. Koolituse lõpuks õppija omandab seaduskuuleka ettevõtja hoiaku, järgides õigusnorme ja pidades kinni headest tavadest.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • järgib ettevõtluse valdkonna head tava;
 • arvestab oma tegevustes äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • asutab ettevõtte, lähtudes valitud ettevõtlusvormist, teeb õigusaktides ettenähtud toimingud ja hangib äritegevuseks vajalikud teated ja load;
 • jälgib lepingute ja kohustuste, arvestades kehtivates õigusaktides sätestatud nõudeid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Ettevõtlusest huvitatud isikud, kellel puuduvad ettevõtluseks vajalikud äriõiguse teadmised või soovivad neid täiendada.

Õpingute alustamise tingimused: Algteadmised ettevõtlusest, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 6 moodulist ja sisaldab 40 akadeemilist tundi, millest 28 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 12 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 1 kuud ja õhtuõpe kuni 2 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne töö (28 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, parimate praktikate tutvustamine, nõustamine, seminarid, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Iseseisva töö kirjeldus: Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, testide sooritamine, lühiküsimustele vastamine.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija: osalema vähemalt 70% veebipõhistes tundides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd; sooritama kirjaliku lõppu test. Õpitulemuste hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

 

Iseseisev praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded vähemalt 70%.
Lõppu test Lõppu test on sooritatud, kui valikvastustega küsimustest on õigesti vastatud vähemalt 10 küsimust 15st.

 

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus : 790 eurot

 

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kuueks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul

Moodul 1: Äriõiguse olemus.

Moodul 2: Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine.

Moodul 3: Äriregister.

Moodul 4: Majandustegevuse register.

Moodul 5: Konkurentsiõigus.

Moodul 6: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid.

Moodulid Teemad
Moodul 1.

Äriõiguse olemus

 

1.      Ettevõtja ja õigus: äritegevuse õiguslik keskkond.

2.      Äriõiguse olemus ja üldised põhimõtted.

3.      Ettevõtlust reguleerivad õigusaktid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 2.

Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine

 

1.      Ettevõtte asutamise protseduurid ja põhimõtted.

2.      Ettevõtlusvormid, nende erinevused.

3.      FIE. Äriühingute liigid, tegevuse ja juhtimise õiguslik korraldus.

4.      Äriühingute asutamine. Asutamisleping. Põhikiri.

5.      Äriühingute juhtimine. Juhtkonnaga lepingute sõlmimine.

6.      Äriühingute lõpetamine ja likvideerimine.

 1. Äriühingute ümberkujundamine.
 2. Välismaa äriühingu filiaal.
 3. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3.

Äriregister

 

1.      Äriregister ja selle õiguslik seisund.

2.      Äriregistri koosseis. E-äriregister.

3.      Registriandmetega tutvumine.

4.      Ärinime valik ja ärinime kaitse.

5.      Ettevõtja tegevusala ja äriregistri teavitamine sellest.

 1. Prokuura mõiste.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 4. Majandustegevuse register

1.      Majandustegevuse vabadus ja selle piiramine.

2.      Teatamis- ja loakohustusega majandustegevus.

3.      Majandustegevuse register ja selle pidamise alused.

 1. Majandustegevuse registri sisu.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5.

Konkurentsiõigus

1.      Kokkulepe kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keeld.

2.      Turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja.

3.      Koondumise kontrollimine.

4.      Ebaaus konkurents.

5.      Ärisaladuse kaitse.

6.      Vastutus.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 6.

EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

1.      Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.

2.      Ettevõtluse riiklik toetamine.

3.      EL struktuuri- ja investeerimisfondid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Kokku:  40 ak.tundi