blank

Tööõigus töötajale ja tööandjale

Tööõiguse valdkonna teadmised on Sinu tööalase tuleviku edu võti! Sellel kursusel õppides saate ajakohase töösuhete reguleerimise valdkonna erialaste kompetentside kogumi, mis hõlmab lisaks Eesti tööseadusandluse põhialuste tundmisele ka oskust neid tulemuslikult praktikas rakendada, personali palkamisel, kohalike õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel (töölepingute sõlmimisel), töö- ja puhkeaja arvestuse pidamisel. Selline lähenemine võimaldab teil mitte ainult vältida tööseaduste rikkumisi, vaid ka minimeerida võimalike töövaidluste riske. Kursuse maht 40 akadeemilist. tundi, millest 28 akadeemilist. tundi on kontaktõpet ja 12 akadeemilist. tundi praktiline ja iseseisev töö.

1. Õppekava nimetus: Tööõigus

 1. Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Õppekava koostamise alus:

 • Kutsestandard “Sekretär, tase 5” (kompetents B.3.2: Organisatsiooni töö- ja suhtekorraldus toetamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 • Kutsestandard “Juhiabi, tase 6” (kompetents: B.2.3 Organisatsiooni töö- ja suhtekorralduse toetamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 • Kutsestandard “Väikeettevõtja, tase 5” (kompetents B.3.3: Äriprotsesside korraldamine) kinnitatud 05.05.2022.a.
 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kursus annab põhjaliku ülevaate tööõigusest ja sellega seotud õigusaktidest. Koolituse eesmärgiks on anda õppijale teadmised tööõigusalasest regulatsioonist ja oskused tööõigusaktide kohaldamiseks praktikas.

Koolituse lõpuks omandavad õppijad põhjaliku ülevaate tööõigusest ning oskavad orienteeruda teemakohastes õigusaktides ning asjakohases kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikas.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • tunneb asjakohaseid õigusakte, mis reguleerivad töösuhteid;
 • oskab eristada töölepingut teenuse osutamise lepingutest;
 • mõistab töölepingu sõlmimise protsessi, vormi ning sisu;
 • tunneb töölepingu muutmisega seotud regulatsioone;
 • teab tööandja kui ka töötaja põhilisi õiguseid ja kohustusi;
 • tunneb töö- ja puhkeaja regulatsioone;
 • teab olulisi põhimõtteid töölepingu lõppemisel või üleminekul;
 • tunneb vastutusega seotud juhtumeid ja piiranguid;
 • oskab iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas;
 • lahendab mitmekülgseid tööõigussuhetest tekkivaid õiguslikke probleeme.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Kursus on sobiv huvilistele, kes ei oma töölepingute sõlmimisega varasemat kokkupuudet kui ka juba kogemustega büroojuhtidele, personalitöötajatele ning raamatupidajatele, kelle kokkupuuted tööõigusega ei ole olnud kuigi laiaulatuslikud ning kes soovivad oma teadmisi kinnistada ja täiendada.

Õpingute alustamise tingimused: Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud. Osaleda võivad kõik, kes soovivad omandada uusi teadmisi või täiendada olemasolevaid teadmisi tööõigusest.  

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika – arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 6 moodulist ja sisaldab 40 akadeemilist tundi, millest 28 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 12 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 1 kuu ja õhtuõpe kuni 2 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne töö (28 akad. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, parimate praktikate tutvustamine, nõustamine, seminarid, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Iseseisva töö kirjeldus: Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, testide sooritamine, lühiküsimustele vastamine, ühe töölepingu koostamine (vabalt valitud valdkonnas). Iseseisvalt koostatud töölepingule antakse kursuse juhendaja poolt kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija: osalema vähemalt 70% veebipõhistes tundides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd; esitama koolituse lõpuks töölepingu eelnõu ja saama sellele positiivse hinnang; sooritama kirjaliku lõppu test. Õpitulemuste hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

 

Iseseisev praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded vähemalt 70%.
Praktilised tööd Õppija koostab koolitaja poolt antud juhendi alusel töölepingu eelnõu, mis vastab seaduses toodud nõuetele.
Lõppu test Lõppu test on sooritatud, kui valikvastustega küsimustest on õigesti vastatud vähemalt 10 küsimust 15st.

 Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus: 790 eurot

 

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kuueks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Tööõiguse olemus

Moodul 2: Tööleping

Moodul 3: Töö- ja puhkeaeg

Moodul 4: Vastutus

Moodul 5: Töövaidlused

Moodul 6: Kollektiivsed töösuhted

Moodulid Teemad
Moodul 1.

Tööõiguse olemus

 1. Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
 2. Tööõiguse asend õigussüsteemis.
 3. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 2.

Tööleping

 1. Töölepingu olemus. Töölepingu eristamine teistest lepingutest. Töövõtuleping ja käsundusleping.
 2. Juhatuse liikme-, praktika- ja vabatahtliku töö lepingud.
 3. Töölepingu sõlmimine, vorm ja sisu.
 4. Töölepingu sisu eritingimustel ja töölepingu muutmine.
 5. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.
 6. Töölepingu lõppemine ja üleminek.
 7. Töölepingu ülesütlemise viisid ja kord.
 8. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 3.

Töö- ja puhkeaeg

 1. Töö- ja puhkeaeg, puhkus.
 2. Tööaja korraldus. Summeeritud tööaja arvestus.
 3. Täistööaeg. Osaline tööaeg. Lühendatud täistööaeg. Ületunnitöö. Valveaeg.
 4. Igapäevane puhkeaeg. Iganädalane puhkeaeg. Riigipühad.
 5. Põhipuhkuse andmine. Puhkusetasu.
 6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 4.

Vastutus

 1. Järelevalve tööseaduste täitmise üle ja vastutus nõuete rikkumise eest.
 2. Töötaja ja tööandja vastutus. Töötaja vastutuse piirangud.
 3. Varaline vastutus.
 4. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 5.

Töövaidlused

 1. Vaidluste lahendamine ja riiklik järelvalve.
 2. Individuaalsed töövaidlused.
 3. Kollektiivsed töövaidlused.
 4. Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.
 5. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 6.

Kollektiivsed töösuhted

 1. Kollektiivlepingu olemus, vorm ja sisu. Kollektiivlepingu sõlmimine ja muutmine.
 2. Usaldusisiku valimine ja volitused. Usaldusisiku õigused ja kohustused. Usaldusisiku ja tööandja koostöö.
 3. Ametiühingu mõiste ja eesmärgid. Ametiühingute pädevus ja õigused. Ametiühing sotsiaalse dialoogi partnerina.
 4. Praktiline ja iseseisev töö.
Kokku:  40 tundi

 

Rohkem infot
blank

Äriõigus alustavale ettevõtjale

Üks esimesi samme oma äriidee realiseerimisel on ettevõtte asutamine. See tähendab, et tulevane ettevõtja ei saa hakkama ilma põhiliste juriidiliste teadmiste ja oskusteta, mis võimaldavad tal iseseisvalt ja tõhusalt lahendada juriidilisi probleeme, mis iga äriga paratamatult kaasas käib. Teie tähelepanu all olev kursus on vajalike juriidiliste teadmiste kogum, mis võimaldab teil mitte ainult hõlpsalt orienteeruda Eesti äriseadusandluses, vaid annab teile ka professionaalse arusaama, kuidas valida ja iseseisvalt registreerida üht või teist ettevõtlusvormi, hankida tegevusluba, taotleda toetusmeetmeid oma ettevõtte alustamiseks või arendamiseks, samuti minimeerida seadusest tulenevate nõuete alahindamise või eiramisega kaasnevaid riske ja rahalisi kahjusid.

Kursuse maht on 40 akadeemilist. tundi, millest 28 akadeemilist. tundi on kontaktõpet ja 12 akadeemilist. tundi praktiline ja iseseisev töö.

Õppekava: E-kursus „Äriõigus alustavale ettevõtjale“

1. Õppekava nimetus: Äriõigus alustavale ettevõtjale

 1. Õppekavarühm: Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ (kompetents B.3.2: Äritegevuse käivitamine) kinnitatud 05.05.2022.a.

 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele üldised teadmised äriõigusest ja õigusaktidest, mis on seatud ettevõtlusega, et alustada ettevõtjana tegutsemist seaduse raames. Koolituse lõpuks õppija omandab seaduskuuleka ettevõtja hoiaku, järgides õigusnorme ja pidades kinni headest tavadest.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • järgib ettevõtluse valdkonna head tava;
 • arvestab oma tegevustes äritegevust mõjutavate õigusaktidega sätestatud nõuetega;
 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • asutab ettevõtte, lähtudes valitud ettevõtlusvormist, teeb õigusaktides ettenähtud toimingud ja hangib äritegevuseks vajalikud teated ja load;
 • jälgib lepingute ja kohustuste, arvestades kehtivates õigusaktides sätestatud nõudeid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Ettevõtlusest huvitatud isikud, kellel puuduvad ettevõtluseks vajalikud äriõiguse teadmised või soovivad neid täiendada.

Õpingute alustamise tingimused: Algteadmised ettevõtlusest, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 6 moodulist ja sisaldab 40 akadeemilist tundi, millest 28 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 12 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 1 kuud ja õhtuõpe kuni 2 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid: Auditoorne töö (28 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmiste edasiandmine koolitatavatele toimub loengute ja praktiliste näidete varal. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, parimate praktikate tutvustamine, nõustamine, seminarid, iseseisvad ülesanded ja teised aktiivõppe meetodid vastavalt koolitaja valikule.

Iseseisva töö kirjeldus: Erialane lugemine, erialamaterjali kogumine ja analüüs, ülesannete lahendamine, testide sooritamine, lühiküsimustele vastamine.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:

Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija: osalema vähemalt 70% veebipõhistes tundides; esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd; sooritama kirjaliku lõppu test. Õpitulemuste hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid

 

Iseseisev praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine Praktilised ülesanded on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õppija on sooritanud ülesanded vähemalt 70%.
Lõppu test Lõppu test on sooritatud, kui valikvastustega küsimustest on õigesti vastatud vähemalt 10 küsimust 15st.

 

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus : 790 eurot

 

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kuueks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul

Moodul 1: Äriõiguse olemus.

Moodul 2: Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine.

Moodul 3: Äriregister.

Moodul 4: Majandustegevuse register.

Moodul 5: Konkurentsiõigus.

Moodul 6: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid.

Moodulid Teemad
Moodul 1.

Äriõiguse olemus

 

1.      Ettevõtja ja õigus: äritegevuse õiguslik keskkond.

2.      Äriõiguse olemus ja üldised põhimõtted.

3.      Ettevõtlust reguleerivad õigusaktid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 2.

Ettevõtte asutamine, likvideerimine ja ümberkujundamine

 

1.      Ettevõtte asutamise protseduurid ja põhimõtted.

2.      Ettevõtlusvormid, nende erinevused.

3.      FIE. Äriühingute liigid, tegevuse ja juhtimise õiguslik korraldus.

4.      Äriühingute asutamine. Asutamisleping. Põhikiri.

5.      Äriühingute juhtimine. Juhtkonnaga lepingute sõlmimine.

6.      Äriühingute lõpetamine ja likvideerimine.

 1. Äriühingute ümberkujundamine.
 2. Välismaa äriühingu filiaal.
 3. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3.

Äriregister

 

1.      Äriregister ja selle õiguslik seisund.

2.      Äriregistri koosseis. E-äriregister.

3.      Registriandmetega tutvumine.

4.      Ärinime valik ja ärinime kaitse.

5.      Ettevõtja tegevusala ja äriregistri teavitamine sellest.

 1. Prokuura mõiste.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 4. Majandustegevuse register

1.      Majandustegevuse vabadus ja selle piiramine.

2.      Teatamis- ja loakohustusega majandustegevus.

3.      Majandustegevuse register ja selle pidamise alused.

 1. Majandustegevuse registri sisu.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5.

Konkurentsiõigus

1.      Kokkulepe kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keeld.

2.      Turgu valitsevat seisundit omav ettevõtja.

3.      Koondumise kontrollimine.

4.      Ebaaus konkurents.

5.      Ärisaladuse kaitse.

6.      Vastutus.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 6.

EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

1.      Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.

2.      Ettevõtluse riiklik toetamine.

3.      EL struktuuri- ja investeerimisfondid.

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

Kokku:  40 ak.tundi

 

 

Rohkem infot
blank

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Õppekava: E-kursus „Alustava ettevõtja baaskoolitus“

Oma ettevõtte omamine on võimalus katsetada ja ellu viia uusi plaane.

See kursus annab põhiteadmised, kuidas oma ettevõtet edukalt käivitada ja arendada, aidates vigu alguses vältida Kursus on suunatud neile, kes soovivad avada oma ettevõte, kuid ei tea, kuidas alustada;

• õppida mõtema nagu ettevõtja;

• luua töökohti ja tuua kasu klientidele;

• olemasoleva ettevõtte laiendamine.

Koolitusel õpid tundma ettevõtte korraldamise ja juhtimise iseärasusi, hindad oma äriidee potentsiaali, määrad oma toote või teenuse sihtrühma, õpid, kuidas toimib finantsmodelleerimine ja prognoosimine ettevõtluses, mõistad ettevõtte turundusstrateegiat. äri-, maksu-, ettevõtte seadusandlust, koostatakse projekti jaoks vajalik äriplaan, mis on vajalik turule sisenemiseks.

Kursuse maht 120 akadeemilist. tundi, millest 80 akadeemilist. tundi on kontaktõpe ja 40 akadeemilist. tundi on praktiline ja iseseisev töö.

Õppekavarühm: Ärindus ja haldus      

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Väikeettevõtja, tase 5“ kinnitatud 05.05.2022.a

Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused, et luua oma ettevõte ja alustada tegutsemist ettevõtluses ettevõtjana. Koolituse lõpuks valmib igal osalejal äriplaan, mis on aluseks ettevõtjana tegutsemisel.

Õpiväljundid:

Peale õppekava läbimist õppija:

 • tunneb ettevõtte asutamise ja käivitamise juriidilisi aspekte;
 • analüüsib sihtturgu ja määrab kliendi profiili;
 • hindab potentsiaalsete klientide teenuste ja toodete vajadust;
 • tunneb erinevaid konkurentsivorme;
 • tunneb erinevaid turundusmeetmeid- ja kanaleid
 • oskab teha õigeid valikuid ettevõtlusvormi valimisel;
 • saab aru üldisest ettevõtlusterminoloogiast;
 • oskab leida, arendada ja analüüsida äriideid;
 • analüüsib äritegevusega seonduvaid riske;
 • oskab koostada lihtsamaid turu-uuringuid ja määratleda turumahtu (turundus ja müük);
 • oskab leida rahastamisallikaid;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ning maksunduse alused;
 • mõistab meeskonnatööd ja oskab seda korraldada ja leida koostööpartnereid;
 • koostab finantsprognoosi ja äriplaani.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Isikud, kes soovivad alustada tegutsemist ettevõtjana ja kellel puudub varasem kogemus ettevõtjana või kogemus on lühiajaline.

Õpingute alustamise tingimused: Alustava ettevõtja baaskoolituse õppekava alusel võib õppima asuda täisealine isik. Osalemise eelduseks on äriidee olemasolu.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 120 akadeemilist tundi, millest 80 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 40 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 2000 eurot

Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus ettevõtlusesse

Moodul 2: Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine

Moodul 3: Toode ja turundus.

Moodul 4: Raamatupidamise – ja maksunduse alused

Moodul 5: Finantsplaneerimine

Moodul 6: Tööõigus ja seadusandlus

Moodul 7: Töökeskkond ja töötervishoid

Moodul 8: EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid

Moodul 9: Personali juhtimise põhioskused

Moodul 10: Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine.

 Koolitus interaktiivne, mille käigus lahendatakse ülesandeid, arutletakse erinevatel ettevõtluse alustamisega seotud teemadel, kindlustamaks alustava ettevõtte konkurentsivõimelisuse. Koolitatavaid nõustatakse koolituse käigus äriplaani koostamise ja selle edasiarendamise osas. Koolituse läbinud teavad kuhu ja kelle poole edaspidi pöörduda ettevõtlusalase teabe saamiseks ning millistest allikatest on võimalik taotleda rahalisi toetusi. Koolituse ajal keskendutakse äriplaani koostamisele ja kirjutamisele. Analüüsitakse turu olukorda (turu-uuring, küsitlus) ning konkurentide positsioone turul, et leida oma ettevõtte konkurentsieelis ja sõnastada sihtturg. Planeeritakse vajalike vahendite soetamine ja ettevõtte käivitamise tegevuskava. Koostatakse turunduskava ja finantsprognoosid. Olulised teemad on: ettevõtluse ja ettevõtte mõisted, ettevõtja isik ja selle omadused, ettevõtte rajamine, elutsükkel ja lõpetamine; ettevõte ja keskkond, tugisüsteemid ja rahastamine; äriidee ja äriplaan.

 

 

 

Moodulid

Teemad
Moodul 1. Sissejuhatus ettevõtlusesse 1. Suhtlemine ja psühholoogia. Ettevõtja isiksuse omadused, eneseanalüüs.
2. Ettevõtluse ja ettevõtte olemus (põhimõisted). Väikeettevõtte struktuur ja ülesehitus.
3. Ettevõtluse alused: Äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused (FIE, TÜ, UÜ, OÜ, AS), ettevõtte loomise etapid, ettevõtte loomine Äriregistris. Ärinimi.4. Majandustegevuse register. Majandustegevusteade ja tegevusluba. EMTAK-kood.5. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 2. Äriidee, äriidee analüüs, äriplaani koostamine 1. Äriidee mõiste, ärikeskkonna analüüs. Uute äriideede leiutamise ja genereerimise protsess. Oma äriidee kirjeldus. Ärimusel.

2. Tarbijate vajaduste määratlemine, toote või teenuse määratlemine, tegevusala olukorra analüüsimine, konkurentsi hindamine, konkurentsieelise ja oma turunishi leidmine.

3. Äriplaan, selle koostamise põhimõtted.

4. Ettevõtte tegevuse planeerimine, strateegia ja tegevuskava.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 3. Toode ja turundus. 1. Tooted ja teenused, tootearendus.
2. Turu hindamine, sihtsegmentide valik.3. Hinnakujunduse põhimõtted.
4. Müügi- ja jaotuskanalid.
5. Reklaam. Turunduskanalid. Reklaami edastamise võimalused erinevate kanaalide kaudu.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 4. Raamatupidamise – ja maksunduse alused 1. Raamatupidamise seadus (lühitutvustus).
2. Raamatupidamise korraldamine. Raamatupidamise dokumentide sisseseadmine.
3. Kassa- ja tekkepõhine raamatupidamine.
4. Bilansi, kasumiaruande, omakapitali aruande ja rahavoogude aruande olemus, nende omavahelised seosed.
5. Palgaarvestus. Tööjõukulude eelarvestamine ja analüüsimine.6. Müügiarved, müügireskontro. Ostuarved, ostreskontro.7. Majandustehingute kajastamine raamatupidamises.8. Maksustamine (tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, sundkindlustusmaksed)

9. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 5. Finantsplaneerimine 1. Ettevõtluse tulud ja kulud.
2. Püsi- ja muutuvkulud.
3. Tasuvuspunkt ja selle arvutamine.
4. Kasumiaruanne.
5. Rahavoogude plaan.
6. Finantsprognooside olemus (rahavoo, kasumiaruande ja bilansi prognoos ja nendevahelised seosed).7. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 6. Tööõigus ja seadusandlus 1. Tööõiguse olemus ja olulisemad õigusaktid.
2. Töölepingu eristamine teistest lepingutest. Töövõtuleping ja käsundusleping.3. Töölepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine.4. Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.5. Töö- ja puhkeaeg. Töösuhtega seotud vaidlused ja muud regulatsioonid.

6. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 7. Töökeskkond ja töötervishoid

1. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ettevõttes. Tööelu infosüsteem (TEIS).

2. Riskianalüüs.

3. Tervisekontroll. Esmaabi. Isikukaitsevahendid.

4. Tööõnnetus. Kutsehaigus.

5. Praktiline ja iseseisev töö.

Moodul 8. EL ja riiklikud toetused ning tugistruktuurid 1. Äritegevuse rahastamine ja toetusvõimalused.
2. Toetuste ja taotlemine. Praktilised näited projektitaotlustest.3. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 9. Personali juhtimise põhioskused 1. Personali värbamine, motiveerimine ja kohandamine.
2. Juhtimise põhioskused.
3. Suhtlemine ja meeskonnatöö.
4. Ärieetika.
5. Stressijuhtimine.6. Praktiline ja iseseisev töö.
Moodul 10. Lõpuseminar: Äriplaani esitlus ja kaitsmine 1. Äriplaanide kaitsmine – äriplaani kaitsmine komisjoni ees.

2. Tagasiside.

Kokku: 120 ak.tundi
Rohkem infot
blank

Õiguse alused mittejuristile

Täienduskoolituse õppekava „Õiguse alused mittejuristile”

Õiguse põhialused mittejuristidele on veebikursus, mis tutvustab õiguse põhialuseid ja aitab mõista erinevaid õiguse valdkondi ühtse ja omavahel seotud tervikuna.

Selle kursuse läbimine võimaldab teil õppida iseseisvalt kaitsma kodanikuõigusi ilma juristide või advokaatide teenuseid kasutamata.

Saadud teadmised tulevad kasuks abiellumisel, majapidamistehingute tegemisel, äri korraldamisel või tööle asumisel.

Kursus on kasulik neile, kes on huvitatud õigusaktide rakendamisest igapäevaelus.

Teadmisi antakse edasi mittejuristidele arusaadaval ja kaasahaaraval viisil. Koolitus toimub praktiliste näidete ja kohtupraktika põhjal. Kursuse läbiviiad õpetavad tunde lihtsas, arusaadavas keeles, mis võimaldab teil koolitusprogrammi omandada ilma õigusteadust tundmata.

Kursusele on oodatud kõik huvilised, kes soovivad avardada oma õiguslikku silmaringi ning õppida oma seisukohta õigusküsimustes veenvalt väljendama ja põhjendama.

Koolitus toimub mugavas online-vormis “live suhtluse” teel koos võimalusega esitada küsimusi ja saada sihipäraseid vastuseid.

Kursuse maht on 80 akadeemilist. tundi, millest 60 akadeemilist. tundi on auditoorset tööd ja 20 akadeemilist. tundi on praktiline iseseisev töö.

1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
2. Õppekavarühm: Õigus.
3. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja
õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.
Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:
 oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 tunneb õigusinfo allikaid;
 teab õiguselukutsete eripärasid.
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest
enam kaasa rääkida.
Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.
5. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 tundi on
auditoorset tööd ja 20 tundi praktilist- ja iseseisvat tööd.
Õppevorm: Veebiõpe.
Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne
internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi,
audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada
ühist jututuba ning valget tahvlit.
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe
vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni
3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks
õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.
Õppekeel: Vene keel.

Maksumus 1580 eurot

Õppekava: E-kursus Õiguse alused mittejuristile”

 1. Õppekava nimetus: Õiguse alused mittejuristile.
 1. Õppekavarühm: Õigus.
 1. Õppekava eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Kursuse eesmärk on tutvustada Eesti õigussüsteemi, õigusalase info allikaid ja õigusametite eripärasid. Kursus annab algteadmised mitmest õigusvaldkonnast.

Õpiväljundid:

 Peale õppekava läbimist õppija:

 • oskab eristada era- ja avaliku õiguse valdkondi, teab õigusharude jaotust;
 • omab algteadmisi kursusel käsitletavatest õigusvaldkondadest;
 • tunneb õigusvaidluste lahendamise põhimõtteid;
 • tunneb õigusinfo allikaid;
 • teab õiguselukutsete eripärasid.
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes tahavad õigusest paremini aru saada ning õigusteemadel senisest enam kaasa rääkida.

Õpingute alustamise tingimused: Eeldusaineid ei ole, õigusalased eelteadmised ei ole vajalikud.

Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon. Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

 Maht: Põhiõpe koosneb 10 moodulist ja sisaldab 80 akadeemilist tundi, millest 60 akad. tundi on auditoorne õppetöö ja 20 akad. tundi – praktiline- ja iseseisvat tööd.

Õppevorm: Veebiõpe.

Õppekeskkond: Veebiõpe jaoks kasutatakse Zoom õppekeskkonda (vajalik stabiilne internetiühendus, mille kiirus on vähemalt 4 Mb/s), mis võimaldab sünkroonselt läbi viia esitlusi, audio- ja videokonverentse, jagada eri formaatides faile ja oma arvutiekraanil toimuvat, kasutada ühist jututuba ning valget tahvlit.

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja –materjalid

 Õppeprotsess: Auditoorne, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorse õppe vahelisel ajal. Koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas, päevaõpe kestab kuni 3 kuud ja õhtuõpe kuni 4 kuud. Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides. Õppe üks õppepäev kestab vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

 Õppekeel: Vene keel.

 Õppe sisu: Kursus on jaotatud kümneks suuremaks teemaks. Iga teema kohta on eraldi moodul.

Moodul 1: Sissejuhatus õigusesse

Moodul 2: Õiguse loomine

Moodul 3: Õigus ja omand

Moodul 4: Õigus ja lepingud

Moodul 5: Töö ja ettevõtlus

Moodul 6: Tarbijakaitse

Moodul 7: Perekond

Moodul 8: Õigusrikkumine ja hüvitis

Moodul 9: Õigusrikkumine ja karistus

Moodul 10: Õigusvaidluste lahendamine

Moodulid Teemad Akad. tunde

 

Moodul 1. Sissejuhatus õigusesse 1.      Õiguse mõiste

2.      Õiguse tekkimine ja eesmärk

3.      Õigusnorm

4.      Õiguse allikad

5.      Õigussuhtes osalejad

6.      Õigussüsteemid

7.      Eraõigus ja avalik õigus

8.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

 

 

 

 

2

  8
Moodul 2.

Õiguse loomine

1.      Riigiõigus

2.      Eesti õiguskorra aluspõhimõtted

3.      Igaühe põhiõigused

4.      Praktiline ja iseseisev töö

6

 

 

2

  8
Moodul 3.

Õigus ja omand

1.      Valdus ja omand

2.      Omandi tekkimine

3.      Kinnisvaratehingud

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 4.

Õigus ja lepingud

 

1.      Lepingu sõlmimine

2.      Lepingute liigid

3.      Tüüptingimused lepingutes

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 5.

Töö ja ettevõtlus

1.      Ettevõtja ja ettevõte.

2.      Ettevõtlusvormid.

3.      Äriregister. Majandustegevuse register.

4.      Tööleping ja töövõtuleping/käsundusleping.

5.      Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused.

6.      Töö- ja puhkeaeg.

7.      Praktiline ja iseseisev töö.

8

 

 

 

 

 

2

  10
Moodul 6.

Tarbijakaitse

1.      Tarbija õigused ja kohustused

2.      Tarbijaühendused

3.      Tarbija kaebuse lahendamine

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

4

 

 

2

  6
Moodul 7.

Perekond

1.      Abielu ja lahutus.

2.      Abikaasade õigused ja kohustused.

3.      Laste hooldusõigus.

4.      Eestkoste.

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Moodul 8.

Õigusrikkumine ja hüvitis

1.      Lepingulised nõuded ja mud õiguskaitsevahendid

2.      Asjaõiguslikud nõuded

3.      Deliktilised nõuded

4.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

2

  8
Moodul 9.

Õigusrikkumine ja karistus

1.      Karistusõiguse ülesanne

2.      Kuritegu

3.      Kriminaliseerimise põhimõtted

4.      Karistuse olemus ja eesmärk

5.      Karistusõiguse kohaldamine

6.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

 

2

  8
Moodul 10.

Õigusvaidluste lahendamine

1.      Vaidluste lahendamine õiguskorras

2.      Menetluste üldine iseloomustus

3.      Vaidluse lahendamise menetlustest

4.      Kohtuotsuste täitmine

5.      Praktiline ja iseseisev töö.

6

 

 

 

2

  8
Kokku: 80

Õppemeetodid: Auditoorne töö (60 akd. tundi) toimub veebis Zoom keskkonnas. Auditoorne töö toimub loengu vormis. Teadmisi jagatakse mittejuristile arusaadavalt ja kaasahaaravalt. Õpetamine toimub eluliste juhtumite põhiselt erinevaid valdkondi omavahel lõimides ja käsitlust mõistlikult lihtsustades. Praktiline töö õppekeskkonnas hõlmab ka järgmisi tegevusi: praktiliste ülesannete ja kaasuste lahendamine, diskussioonid, arutelu, juhtumite analüüs, nõustamine, seminarid.

Iseseisva töö kirjeldus: Iseseisev töö hõlmab erialast lugemist, erialamaterjali kogumist ja analüüsi.

Õppematerjalid: Kursust ettevalmistavad õppejõud on koostanud kursuse eripäraga arvestavad konspektid, konspekti toetava e-loengu ja kogunud lisamaterjale täiendavaks lugemiseks. Kõik materjalid on kursusel osalejatele kättesaadavad Google-drive’is. Õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid: Õppekava edukaks läbimiseks peab õppija osalema vähemalt 70% õppetundides, esitama kõik nõutavad tööd ning iseseisvalt tehtud tööd ning täita tagasiside-küsitlused.

Hindamismeetodid: Teadmisi ja oskusi hinnatakse iga mooduli lõpus. Enamasti tuleb teha valikvastustega test või lahendada kaasusülesanne.

Hindamiskriteeriumid: Hinnatakse mitteeristavalt. Teadmisi ja oskusi hinnatakse tulemusega “Arvestatud”/”Mittearvestatud”.

 1. Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 70% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistusele ja tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed:

 • täienduskoolituses osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteade;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number;
 • koolitajate nimed.

 Tunnistusel või selle lisas märgitakse õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (praktiline töö jms).

 Tunnistused või tõendid väljastatakse eesti keeles.

 1. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas ning täiskasvanute koolitamise kogemust.

Rohkem infot