Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale 26.09.2016 nr1.1-3/16/183 on väljastatud MTÜ Integratsiooni Ühiskondlikule Algatuskeskusele tegevusluba eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava täiendkoolituse läbiviimiseks.

EESTI KEELE ÕPPEKAVAD VENE EMAKEELEGA ÕPPIJATELE

Õpperühm: võõrkeeled ja –kultuurid

Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe kogumaht ja ülesehitus:

Õpe toimub kolmel erineval tasemel (A2,B1,B2).

Iga läbitud kursuse lõpuks saavutab õppija Euroopa keeleõppe raamdokumendi keeleoskustasemete süsteemile vastava keeletaseme –A2 või B1,B2 – ning on võimeline väljendama end vastavalt nii kõnes kui kirjas.

Ühe õppetunni kestus on 45 minutit. Ühe kursuse maht (kontaktõpe) toimub vastavalt koolituse kavale millele lisanduvad jooksvad iseseisvad tööd koduseks lahendamiseks.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused.

Eesti keele kursused on mõeldud vene emakeelega isikutele, kes soovivad alustada keeleõpingutega või arendada edasi oma keeleoskust antud keeles.

Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel. Kursustele registreerijatele viiakse läbi vestlus ja vajadusel tasemetest.

Õppekeskkond

Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel ja tervisekaitse nõuetele vastavatel pindadel aadressi Vilisuu 7, Tallinn, II korrus. Täiskasvanute koolituse läbiviimiseks on olemas kolm õppeklassi vajaliku kaasaegse tehnilise varustusega (projektorid, sülearvuti, video- ja audiotehnika, paljundusmasin).  Õppeklassid on varustatud mugavate laudade ja toolidega, mida on võimalik ümber paigutada olenevalt õppetöö vajalikkusest, lisaks on kolm töötajate kabinetti.

Ruumid üldpinnaga 136 m2 asuvad aadressil: Vilisuu 7, Tallinn, II korrus. 3 õppeklassi (30m2 + 30m2 + 17m2), WC. Õppeklassi suurus valitakse vastavalt grupi suurusele. Õppegrupi suurus võib olla 8-12 inimest.

Kõigis õppeklassides on tasuta traadita interneti kasutamise võimalus.

Õppemeetodid.

Loengud, seminarid, grupitöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, rollimängud. Tähelepanu pööratakse nii lugemise-, kuulamise-,  kirjutamise- ja rääkimise oskuse arendamisele.  Õppuste praktilised harjutused lähtuvad organisatsiooni igapäevatöö tegelikkust arvestavatest vajadustest. Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt ( sõnu õpitakse sõnaühendites, väljendites).

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

1) Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui osaliselt lõpetamiseks vajalikke õpiväljundeid on täitmata. Tõendi saamiseks hinnatakse tehtavat tööd jooksvalt õppeperioodi jooksul. Õppija peab osalema  koolitusel vähemalt  60% tundides, jooksvalt tegelema  kodutöödega ja osalema jooksvalt õppeperioodil kontroll testide tegemisel.

2) Tunnistuse saamiseks hinnatakse tehtavat tööd jooksvalt õppeperioodi jooksul ja proovieksami sooritamisel. Tunnistus on täiendkoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale jooksva töö hindamise, vähemalt  70% tundides osalemise,  jooksvate kodutööde tegemise, kontroll testide tegemise  ja proovieksami (tulemusega vähemalt 60%) sooritamisel koolitaja juures.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Õpetajatel on kõrgharidus, pikaajaline eesti keele õpetamise- ja eksamiks ettevalmistamise kogemus.   Õpetajad koostavad koolitusprogrammi, valivad õppematerjalid ning õppemetoodika lähtudes õppekavast ja konkreetsete õppijate vajadustest ja eripärast lähtuvalt.

 A 1 taseme eesti keele  ettevalmistav kursus

Kellele tuleb kursus kasuks
Ettevalmistav kursus on suunatud neile, kes alles  tutvub eesti keelega, ning kavatseb jätkata  täienduskoolitust  eesti keele oskuse arendamisega A2 tasemeeksamiks valmistumisel.

Koolituse läbinu:
Mõistab lihtsaid  teemasid, nagu tutvumine, tervitamine, viisakusväljendid,

perekond ja sugulased: perekonnaseis, vanus, välimus, rollid, igapäevased tegevused;

Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval  teemal.
Oskab  lühidalt vestelda teemadel:  hobid, vaba aeg ja meelelahutus, kino, teater, kontsert, sport, raamatud ja muusika, töö, tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine.

Saab ise küsida ja vastata, lugeda teksti ning lühidalt ümber jutustada.

Grammatika tutvustus:

Hääldamine, rõhk;

Nimisõna põhilised käänded;

Tegusõna oleviku vormid;

Põhiarvsõnad;

Isikulised asesõnad;

Küsisõnad.

Kui olete eesti keele sel tasemel omandanud, saate hakata valmistuma A2 taseme eksamiks.
Õppevorm auditoorne, õppemaht 220 tundi, millest 160 tundi kontaktõppe, 60 tundi iseseisev töö

Maksumus: 1600 eurot

 

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 1. saab aru eestikeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (oskab end tutvustada ja kasutada väga lihtsaid tervitus- ja hüvastijätuväljendeid, infot enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö);
 2. tuleb toime igapäevastes lihtsates suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel kui räägitakse aeglaselt ning selgelt;
 3. oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi;
 4. oskab öelda, mis talle meeldib ja mis mitte;
 5. oskab leida informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid).

Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel A2 sooritamiseks.

1.Õpingute alustamise tingimused:

koolitusfirma sisene vestlus ja eesti keele testi tegemine.

2.Õppe kogumaht:

Algtasemel keelekasutaja õppe kogumaht on 220 tundi, sh. auditoorne maht 160 tundi, iseseisva töö osakaal 60 tundi.

3.Õppekava sisu:

A2 Esmane keeleoskus:

 1) Isikututvustus: (tervitamine, viisakusväljendid) Tutvustamine ja tutvumine (isikulised asesõnad).  Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus (küsisõnad, olevik). Kontaktandmed (järgarvsõnad).  Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased ja sõbrad (foneetika, hääldus) (amet, vanus, välimus, riided, värvid, iseloom) (välte erisused).

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Koduümbrus (asukoht, transport, linnaosa), (ainsuse omastav).  Maja, ruumide otstarve (astmevaheldus).  Korter (üür, maksud, teenuste hinnad, mugavused), (kaassõnad).  Mööbel, kodumasinad, majapidamistarbed (alaleütlev kääne).  Külla kutsumine, külaliste vastuvõtmine, tervitused, õnnitlused (sisseütleva käände). Kodutööd (lühivorm).

3) Haridus: Haridustee (õppeained, õpetajad, kodutööd). Elukutsed ja õpingute valik (mitmuse nimetav).  Täiendkoolitus, elukutse valik (mitmuse omastav).  Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus (minevik). Huvialakoolid.

4) Elukutse, amet ja töö: Elukutsete nimetused ja nendega seotud tegevused (nimetav kääne objektina).  Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, (käskiv kõneviis) palk, puhkus, kollektiiv (olev ja saav käänded).  Päevaplaan (küsivad asesõnad).  Töökoha otsimine.  Intervjuu tööandjaga.

5) Teenindus: Teenindusasutuse info, asukoht, lahtiolekuaeg (asesõnad ja nende käänamine).  Teenindusasutused (juuksur, ilusalong, ateljee sisustussalong  jne). Avarii- ja remonditööd (meistri tellimine).  Kohvik, baar, restoran (tingiv kõneviis).  Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga), (omadussõnad).  Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Inimese keha ja kehaosad (omadussõnade võrdlusastmed).  Haigused, õnnetusjuhtumid (määrsõna võrdlusastmed ). Kiirabi, arsti kojukutsed.  Ravimite võtmine. Apteek (info hankimine). Tervisekeskus (eriarstid, arsti vastuvõtule registreerimine).                                                       

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kino, TV ja videofilmid (seesütlev, alalütlev, ilmaütlev, kaasaütlev).  Teater, kontserdid, näitused, muuseumid. Tervisesport. Televisiooni- ja raadiosaated. Sõbrad ja tuttavad (sünnipäevad, tähtpäevad ja pühad ). Huvid, kultuurihuvid, hobid.  Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused, kauplused ja turg (ainsuse ja mitmuse osastav, ainsuse omastav, omadussõnade võrdlusastmed).  Kauba valimine (toiduained, tarbekaubad). Situatsioonid: dialoog ostja-müüja. Ostukohad (lahti olekuajad, hinnad). Reklaam ja tarbimine. Hind ja kvaliteet . Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga).

9) Söök ja jook: Toiduained (liha-, kala-, piimatooted, juurviljad, puuviljad ja marjad jne.), (mitmuse nimetav, mitmuse omastav, mitmuse osastav). Söögikohad ja väljas söömine. Vestlused teenindajatega (info küsimine, tellimused, menüü). Toidu valmistamine, retseptid.  Toitumisharjumused.

10) Keskkond, loodus, ilm: Kodukoht ja selle ümbrus. Kodu ostmine, otsimine, üürimine. Teejuhatamine. Ilmateade, ilm.  Aastaajad. Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

11) Transport ja tee küsimine: Liiklusvahendid, liiklemine linnas. Ühistransport ja sõiduplaanid. Sõidupiletid ja sõidusihtpunkt. Tee juhatamine, küsimine.

4.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele , ettevalmistust auditoorseks tööks.

5.Õppematerjalid:

Õppematerjal/kasutatud kirjandus: A2 keeleoskuse tagamiseks kasutatakse järgmisi õppekomplekte:

Mall Pesti, Helve Ahi. E nagu Eesti, Tallinn TEA Kirjastus;   Aavo Valmis, Lembetar Valmis, Lihtne eesti keele grammatika, Tallinn TEA Kirjastus;  Aino Siirak , Eesti keele grammatika tabelites, Tallinn Kirjastus Pangloss.

Koolitusel osalejad saavad õpetaja poolt koostatud teemakohased lisamaterjalid paberkandjal.

 

Kursuse maksumus: 1600 EUR

1.Koolituse lõpuks õppija:

 1. oskab ennast tutvustada ja kasutada viisakusväljendeid, oskab väljendada üllatust, rõõmu, kurbust, huvi ja ükskõiksust, oskab sellistele emotsioonidele reageerida;
 2. tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab igapäevasuhtluses jälgida selget kõnet, suhelda tööl tüüpsituatsioonides kolleegide ja klientidega;
 3. tuleb lihtsat keelt kasutades toime enamikes praktilistes olukordades;
 4. saab aru eesti keelsest kõnest, suudab ettevalmistuseta astuda vestlusesse, kui kõneaine on tuttav;
 5. suudab lugeda erinevaid lühemaid tekste erinevatel teemadel;
 6. oskab kirjutada isiklikke kirju, teateid, täita ankeete, koostada plaane ning anda edasi uudiseid;
 7. oskab kirjeldada tegelikku või kujuteldavat sündmust, oma kogemusi ja elamusi lihtsa tekstina.

2.Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B1 sooritamiseks.

3.Õpingute alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt A2-tasemel. Isikud, kes on läbinud A2-taseme koolituse või sooritanud A2-taseme eksami (SA Innoves sooritatud A2-taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab A2-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid B1-taseme eksami sooritamiseks. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirma suulisel vestlusel ja eesti keele kirjaliku testi tegemisega.

4.Õppe kogumaht:

B1 suhtlusläve tasandil keelekasutaja õppe kogumaht on 260 tundi, sh. auditoorne maht 180 tundi,  iseseisva töö osakaal 80 tundi.

5. Õppekava sisu

B1 suhtlusläve tasand:

1) Isikututvustus: Enda ja teiste esitlemine. Lähedased, tuttavad ja sõbrad. Päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus (sugupuu, lapsepõlv).  Perekonnaseis ja pereliikmed, sugulased.  Peretraditsioonid. Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Maja, ruumide paigutus, sisustamine. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Müügi- ja rendiobjektide kirjeldused. Remont ja korrashoid. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Perekonna eelarve.

3) Haridus: Haridus- ja koolitee. Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus, õpingute jätkamine välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe (avaldus, elulookirjeldus, seletuskiri, volitus jne).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökoht, tööülesanded, töötingimused, töövahendid, palk, kollektiiv. Töökoha otsimine. Kirjalikud tööpakkumiskuulutused. Intervjuu tööandjaga. Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon. Tööprobleemid ja nende lahendamine. Tööpäev või mingi juhtum selles.

5) Teenindus: Teenuse kirjeldamine, maksmisviisi ja  maksetingimuse selgitamine. Sildid, viidad, kuulutused. Teenindus- ja hädaabinumbrite kasutamine. Maksmise võimalused (sularahas, ülekandega või pangakaardiga). Pank ja pangateenused (hoiused, maksed, laenud, internetipank).  Kindlustus.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused (erakorralised), õnnetusjuhtumid (traumad). Arsti saatekirja saamise taotlus (ka telefoni teel ja Internetis). Kiirabi kojukutsed, vestlus arsti nõuande telefoniga. Info raviteenuste, ravimite, samuti kellaaegade, kuupäevade jms kohta. Ravimite ostmine, nende kohta info küsimine.  Tervislik toitumine.

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Kultuuri-, lõbustus- ja spordiasutused. Kultuuri- ja sordiüritused. Harrastused, huvid ja meelelahutused.  Ametlikud vastuvõtud ja külaskäik. Infootsingud ja veebisuhtlus. Tutvustused, juhendid, kavalehed Meedia: ajalehed, ajakirjad, raadio, TV, arvuti.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused. Kauba kirjeldamine. Suhtlemine kaupluses. Ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toiduained, tarbekaubad. Reklaam ja tarbimine. Hind ja kvaliteet. Soodustused, liisimisvõimalused.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid, retseptid. Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused, menüü).  Toitumisharjumused, tervislik toitumine.  Hind ja kvaliteet, reklaam.  Maksmise liigid (sularahas või pangakaardiga). Roogade koostis, valmistusviisid jms. Kohalikud ja eksootilised toiduained.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas: Politsei- ja Piirivalveamet. Maksu- ja Tolliamet jt. Riigiametid.  Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi).  Iseloom, välimus, harjumused. Kohtumised inimestega (lühikesed sõnumid ja teated).  Suhted sõprade ja vanematega. Huvitegevused.  Suhtlemine ja internet.  Kirjavahetus (isiklik kiri, teade).

11) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused. Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, looduse ja keskkonna kaitse. Aastaajad ja kliima.  Ilmateade, ilm.  Kaardid, skeemid, infovoldikud.  Inimeste tegevus ja meelelahutused erinevatel aastaaegadel.

12) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus. Keeleoskused, keeled, keeleõpe. Keelepoliitika.

13) Transport, vaatamisväärsused: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta. Sõidupiletid ja nende kasutamine.  Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Liikumine vanalinnas, teejuht.

14) Reisimine ja puhkus: Reisimisvõimalused (autoga, laevaga, bussiga, lennukiga jne).  Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine . Reisibürood ja pakutavad teenused.  Majutus.  Reisielamused ja vaatamisväärsused. Lemmikpaigad Eestis ja välismaal.  Puhkuse veetmise viisid ja võimalused. Matkamine, aktiivne puhkus.

5.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust  auditoorseks tööks.

Kursuse maksumus: 1800 EUR

1. Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 1. mõistab suhteliselt pika ja keeruka ühiskeelse jutu põhisisu;
 2. mõistab nii elavat kui salvestatud selgelt liigendatud juttu enamikul igapäevaelu, õppimise ja tööga seotud teemadel;
 3. suudab jälgida vestlust ja keerukama sisuga väitlust juhul, kui teema on tuttav ja vestluse suunda toetavad selged märksõnad;
 4. saab aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate teemade üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttavama ainestiku loengud);
 5. saab aru vestluse põhisisust, kõneleja seisukohtadest, kavatsustest ning vestluse formaalsusastmest;
 6. oskab kriitiliselt kuulata, teha järeldusi ja selgitada oma vaatenurki, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

2.Eesmärk: koolituse lõpuks on koolitatav motiveeritud ja omab vajalikku keeleoskust eesti keele eksami tasemel B2 sooritamiseks.

3.Õpingute alustamise tingimused:

Eesti keele oskus vähemalt B1-tasemel. Isikud, kes on läbinud B1-taseme koolituse või sooritanud B1-taseme eksami (SA Innoves sooritatud B1- taseme tunnistus), või kelle keeleoskus vastab B1-tasemele ja kes soovivad jätkata eesti keele õpinguid B2-taseme eksami sooritamiseks. Tasemele vastavust kontrollitakse koolitusfirma suulisel vestlusel ja eesti keele kirjaliku testi tegemisega.

4.Õppe kogumaht:

Edasijõudnu B2 tasemel keelekasutaja õppe kogumaht on 450 tundi, sh. auditoorne maht 250 tundi, iseseisva töö osakaal 200 tundi.

5.Õppekava sisu B2 edasijõudnu tase: 

 1) Isikututvustus: Rollid ja suhted perekonnas. Peretraditsioonid, kodukultuur. Armastus ja abielu: noor perekond, lapse sünd. Lapsed (laste kasvatamine ja suunamine, kogemuste edastamine). Huvid (lemmiktegevused ja osalemine ühistegevuses).  Formularide ja lihtsamate dokumentide koostamine (avaldus, CV,   seletuskiri, volitus jne).  Ettekanded, aruanded, kokkuvõtted, selgitused, ametikirjad.

2) Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: Argipäev tööl, kodus. Majapidamine ja kodutööde tegemine. Probleemolukorrad elukohas ning nende lahendamine. Igapäevaelu-, töö- või teenindusalased probleemid. Hooldustööd, tingimused ja maksumus. Info ostu-, müügi- ja renditingimuste ning muude teenuste kohta. Ostu-, müügi- ja rendiobjektide kirjeldus, rendilepingu koostamine.  Kaebused ja pretensioonid (suuline ja kirjalik esitlus).

3) Haridus: Haridussüsteem ja õppimisvõimalused. Täiendkoolitus (erinevate kursuste koolituspädevus). Õpingud välisriigis. Keelte ja arvuti õppimise vajalikkus. Ümberõpe. Tasuline haridus (miinused ja plussid). Õppelaen, õppemaks. Õppimine ja töö (tööleidmise võimalused).

4) Elukutse, amet ja töö: Töökogemused, karjäär, eneseteostus. Tööjõuturg, töötus, töökogemused, koormus, tööaja rutiin. Töökeskkond ja tingimused. Töökohustused. Mees ja naine töökeskkonnas.  Intervjuu tööandjaga.  Töölevõtmisega seotud dokumentatsioon Suhted kolleegidega ja töö kollektiivis. Tööprobleemid ja nende lahendamine . Töökoosolek, läbirääkimised.

5) Teenindus : Pank, pangatoimingud, internetipank.  Kindlustus, post, telefon, politsei, ametiasutused, kõneetikett. Transport, liikluskorraldus . Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid.  Juuksur, kingaparandus, fototeenindus, reisikorraldus. Makseviisid, järelmaks, liising, laenud. Kodu- ja kontori tarbed, nende kasutusjuhendid. Kaubandus ja ostuvõimalused. Telefon, mobiilside ja pakutavad teenused. Suhtlemine teenindusettevõtetes.  Õigusabi, probleemid teenindusasutuses.  Tarbijaõigused, tarbijakaitse.  Kaebuse esitamine ja sellele vastamine.

6) Enesetunne, tervis ja heaolu: Tervis, tervislikud eluviisid, halvad harjumused ja nendest hoidumine. Arstiabi (tervisekeskus, haigla, EMO). Ravikindlustus ja haigekassa, selle plussid ja miinused. Raviteenused, pöördumise põhjus. Haigused, õnnetusjuhtumid. Tasuta ja tasuline arstiabi.  Suitsetamine, alkohol, narkootikumid. Haiguste ennetamine. Tervisesport (jõusaal, orienteerumine, terviserajad).

7) Vaba aeg, harrastused ja meelelahutus: Vaba aja veetmise võimalused erineva sissetulekuga inimestel.  Kultuurielu (filmi- ja teatrirepertuaar, lemmikfilm ja -näidend, lemmiknäitlejad).  Liitlause süvendatud käsitlus.  Muusikastiilid, lauljad, ansamblid (arvamuse avaldamine).  Vaatamis-, kuulamis- ja lugemiseelistused. Meedia: eestikeelsed TV ja raadiosaated, ajalehed ja ajakirjad, arvuti.  Reklaam, inimene infoühiskonnas. Puhkuse vajalikkus, stressi tekitajad. Sportimisvõimalused ja spordiüritused. Puhkamisvõimalused  Eestis ja välismaal. Reisimine ja puhkus. Kodukoha vaatamisväärsused.

8) Sisseostud, hinnad: Kaubandus ja ostuvõimalused.  Eelistused (poed, kaubamärgid, tootjad, tooted). Suhtlemine kaupluses. Kaubanduskeskused (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne). Toidukaubad ja tarbekaubad.  Hind ja kvaliteet, tarbekaitseamet.  Sisseostud – ostukohad, hind ja kvaliteet, info, reklaam, kampaaniad.  Soodustused, liisimisvõimalused.  Interneti- ja kataloogikaubandus ning selle vajalikkus.  Oma huvide eest seismine. Pretensioon.

9) Söök ja jook: Toitlustusasutused (menüü, tellimused, ka Interneti teel, ürituste korraldamine). Erinevate rahvaste köögid.  Toitumisharjumused, vitamiinid, säilitusained, toidulisandid.  Söögi- ja joogivalikud.  Vestlused teenindajatega (info küsimine, laua broneerimine, tellimused). Hinnaklass, tarbekaitseamet, kaebuse põhjendamine.  Lauakombed ja lauakatmine.  Toiduvalmistamine.

10) Ühiskond, suhted ühiskonnas:  Info hankimine ja edastamine. Politsei- ja Piirvalveamet (isiklikud dokumendid).  Maksu- ja Tolliamet. Arvsõnad: põhi- ja järgarvud. Päästeteenistus (päästeamet ja kiirabi). Rahvastikuküsimused, EV haldussüsteem, võimuorganid. Asjaajamine asutustes. Ettevõtlus.  Töötukassa ja osakonnad, töötuse probleemid.  Ametlik kiri ja selle vormistamine. Ühiskonnaprobleemid (suitsetamine, alkohol, hasartmängud, narkootikumid, kuritegevus).  Heategevus, kirikud, erinevad religioonid.  Sotsiaalabi ja haigekassaasutused.

11) Poliitika, aktuaalsed sündmused: Info päevakajaliste sündmuste kohta. Uudised ja muu jooksev info (massimeedia materjalide põhjal). Oma seisukohtade ja vaadete selgitamine ja kaitsmine etteantud teemal.  Aktuaalsed sündmused riigis. Keelepoliitika.

12) Majandus- ja õigussuhted: Majandussüsteem ja õiguskord, sellekohase teabe hankimise võimalused. Majanduselu, probleemid majanduses.  Politsei ja kohtusüsteem.  Turvateenistus.  Õigused ja kohustused.  Tähtsamad seadused. Kohalikud omavalitsused.

13) Kultuur ja keeled, keelte õppimine: Eesti kultuur ja kultuurivaldkonnad, kultuurielu. Rahvastik, rahvus, rahvusrühmad, kultuuriseltsid, kultuurihuvid. Keeleoskus, keeled, keeleõpe.  Keelepoliitika. Suhtlemisstiilid, suhtlemine tuttavate ja võõrastega.

14) Keskkond, kohad, loodus, ilm: Kodukoha loodus ja vaatamisväärsused.  Oluliste paikade geograafilised ja kultuurilised iseärasused. Eesti loodus, loodushoid, looduse ja keskkonna kaitse.  Ilmastik ja kliima, aastaajad. Võõrad maad ja rahvad, kultuur, keeled. Maa ja linn, plussid ja miinused . Keskkonnaprobleemid maal ja linnas.  Inimeste suhtumine loodusesse ja keskkonda.

15) Transport: Piletite tellimine ja ostmine. Info transpordi-, reisi- ja veoteenuste kohta.  Sõidupiletid ja nende kasutamine. Juhised, tee küsimine ja juhatamine. Transpordivahendite eelistused ja liiklusprobleemid.

16) Reisimine ja puhkus: Reisielamused ja vaatamisväärsused. Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine, viisad, öömaja, toa broneerimine. Reisibürood ja pakutavad teenused.  Majutus ja toitlustamine.  Lemmikpaigad Eestis ja välismaal.  Puhkuse veetmise viisid ja võimalused.  Matkamine, aktiivne puhkus. Reisielamus, reisikiri.  Reisiõnnestumise tingimused.  Kaebused ja pretensioonid reisibüroos, transpordifirmas, hotellis.

6.Iseseisva töö kirjeldus:

Iseseisev töö hõlmab: materjali loenguvälise osa omandamist, kodutööd vastavalt õppejõu poolt antud ülesannetele, ettevalmistust auditoorseks tööks.

7.Õppemeetodid:

Loengud, seminarid, grupitöö, testid, kirjalikud ja suulised ülesanded, ettekanded, rollimängud. Tähelepanu pööratakse nii lugemise-,  kuulamise-,  kirjutamise- ja rääkimise oskuse arendamisele.  Õppuste praktilised harjutused lähtuvad organisatsiooni igapäevatöö tegelikkust arvestavatest vajadustest. Grammatika omandamine toimub peamiselt leksikaalselt ( sõnu õpitakse sõnaühendites, väljendites)

8.Õppematerjalid:

 1. Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn, TEA kirjastus. Põhiõppematerjal.
 2. Mai Loog, Krista Kerge. Tuul tiibades. Eesti keele suhtluse kõrgtase. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Õpetajaraamat.
 3. Eksami testid B2-tasemele
 4. Eesti keele tasemetestid. Aadressil: http:/web.meis.ee/testestKoolitusel osalejad saavad õpetaja poolt koostatud teemakohased lisamaterjalid paberkandjal. Eesti keele taseme eksami nõuded. Aadressil: innove.ee/et/eestikeeletasemeeksamid

Kursuse maksumus: 2500 EUR