KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED 

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust ja vabahariduslikku koolitust.
1.2. Kool lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, õppekorralduse alustest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
2.1. Teabe koolituste kohta avaldab kool oma kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud vormil.
2.2. Algavate koolituste teave on olemas kooli koolituskalendris, mis on nähtav kooli kodulehel.
2.3. Kõik koolitusele registreerunud saavad hiljemalt 3 päeva enne kursuse algust teabe koolituse täpse korralduse kohta – ajakava, koolitusruumid ja transpordi võimalused.
2.4. Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikes ja tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse.
2.5. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega.
2.6. Igale kursusele on ette valmistatud õppe – metoodiline materjal.
2.7. Õppematerjalid (jaotusmaterjal) on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
2.8. Kõikides kasutatavates õpperuumides on traadita interneti kasutamise võimalus.
2.9. Kui õppekava näeb ette praktikat ettevõttes (õppepraktika), siis seda koordineerib koolitusjuht. Tema soovitab vajadusel praktikaasutusi ning selgitab ja täpsustab nõudeid praktikaasutusele. Praktikaasutusega kontakteerub ning suhtleb õppija ise. Koolitusasutuse, õppija ja praktikat korraldava juriidilise isiku vahel sõlmitakse praktikaleping.
2.9. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada õppija individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.
2.10. Koolitusel arvestatakse võimalusel ja oma pädevuse piires erivajadusega õppijatega.
2.11. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.
3. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalist.
3.2. Kooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud kooli kodulehel.
3.3. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
õppekava nimetus;
õppekavarühm;
õppekava koostamise alus;
õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
sihtgrupp;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe eesmärk;
õpiväljundid;
õppe sisu;
õppemeetodid;
õppekeskkonna kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.4. Õppekavasid uuendatakse ja täiendatakse vajaduspõhiselt, kuid alati siis kui muutuvad õigusaktides kehtestatud vorminõuded, muutub õppekavade sisu, teemad, mahud, õppematerjalid jne, et tagada õppekavadele kaasajastamist ning vastavust õppijate ja tööandjate vajadustega.
3.5. Õppekava loomise ja täienduskoolituse korraldamise eest vastutab kooli juhtkond.
3.6. Õppekavade koostamisel kaasatakse koolitajad, õppijad, tööandjad ning oma ala eksperte.
4. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Kooli poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama, soovitavalt omama ka täiskasvanute koolitaja kutset.
4.2. Koolitajad osalevad erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel ja seminaridel õpetatavas õppeaines, et arendada õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
4.3. Kool püüab toetada koolitajate enesetäiendamist. Mõned koolitajad osalevad ka erinevates projektides.
4.4. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekud.
5. TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD
5.1. Klientide rahulolu kooli tegevusega hinnatakse tagasisidelehtede abil, mis esitatakse kooli poolt õppijatele/koolituse tellijatele pärast koolituse/kursuse lõppemist ja õppijatega/koolituse tellijatega vestluste alusel koolituse käigus. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektrooniliselt.
5.2. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe (ankeetküsitlus), kus annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse korraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks.
5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Kooli juhtkond analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab korraldust või vestleb koolitajaga.
5.4. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
5.5. Tagasiside andmine on anonüümne ja vabatahtlik.