blank

Lapsehoidja

Sihtgrupp: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust või sooritada lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama lapsehoidja teenust ja omab vajalikke teadmisi lapsehoidja kutsestandardi tase 4 kutseeksami sooritamiseks. 

 KURSUSE LÜHIKIRJELDUS 

 • Suhtlemispsühholoogia perekonnas, lapsehoidja professionaalne käitumiseetika, sotsiaalsed kontaktid. 
 • Lapsehoidmise meditsiinilised aspektid. 
 • Arendavad mängud 
 • Kombeõpetus ja eetika 
 • Koostöö lastevanematega 
 • Igapäevased lapse tegevused vastavalt eale, nende kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine 
 • Lapse tervise edendamine 
 • Lapse füüsiline, emotsionaalne ja sotsiaalne areng. 
 • Lapsed ja kunst 
 • Lapse tervist ohustavad tegurid 
 • Erivajadustega lapse hooldamine 
 • Haige imiku ja väikelapse hooldamine ning põetamine 
 • Esmaabi andmine lastele. 
 • Lapse väärkohtlemine 
 • Kodused majapidamistööd 
 • Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine 
 • Toidu valmistamine ja laste toitmine. Laste tänapäevase toitmise eripära. 
 • Tööõigus 
 • Finantsküsimused 
 • Lapse õigused, lastekaitse 

Kursuse kestvus — 240 ak.t. auditoorset teoreetilist ja praktilist tööd, 30 tundi iseseisvat tööd. Kokku 270 tundiKoolitajad: Põhilektor Irina Olenits, juriidiline kõrgharidus, sotsiaaltöö psühholoog, meditsiini töötaja 

Maksumus 2300 eurot

Moodul 1
Turvalise keskkonna tagamine lapsele
Töökeskkonna füüsikalised, keemilised, bioloogilised ja psühholoogilised  ohutegurid, nende vältimine ja riskide vähendamine;
Lastehoiuga seotud tööohutus-, töötervishoiu- ja hügieeninõuded;
Kodumajandamise ja olmehügieeni põhialused;
Ohutustehnika nõuded turvalise keskkonna loomisel ja säilitamisel;
Kokku: 16 ak.t  

Moodul 2 

Lapse kasvu ja arengu toetamine 
Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused;
Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine;
Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused;
Kombeõpetus ja eetika;
Eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused;
Kokku: 30 ak.t. 

Moodul 3 

Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine
Puhtusekasvatus;
Lapse vanusele ja arengule vastavad hügieeni juhendamismeetodid;
Lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 4 

Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel
Söömiskultuur (sh religioossed ja kultuurilised tõekspidamised) ja kombeõpetuse põhialused;
Laste eakohase tervisliku toitlustamise põhimõtted ja toitumishügieeni reeglid;
Menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele ja ravitoitlustamise alused;
Kokku: 8 ak.t. 

Moodul 5 

Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine
Lapse tervist ohustavad tegurid;
Lapse tervist edendavad tegurid;
Lapse tervisliku seisundi (kehatemperatuur, hingamine, eritamine jne) ja turvalisuse (lapse vanusele ja vajadustele vastav ohutu keskkond) jälgimine;
Lapse esmaabi;
Imiku ja väikelapse hooldamise ning põetamise alused;
Puudega lapse hooldamise ning põetamise alused;
Kokku: 20 ak.t. 

Moodul 6 

Koostöö vanematega
Lapse kasvatamise põhialused;
Pedagoogika ja psühholoogia alused;
Nõustamispõhimõtted;
Suhtlemispsühholoogia alused;
Kokku: 18 ak.t. 

Moodul 7 

Esmaabi
Lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid;
Kokku: 16 ak.t 

Moodul 8 

Tööjuhendamine
Juhtimise alused;
Meeskonnatöö alused;
Arvutikasutamine
Kokku: 6 ak.t 

Moodul 9 

Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine
Erinevad puuded ja haigusseisundid;
Probleemsed käitumised;
Rehabilitatsiooni alused;
Abivahendid ja nende kasutamine;
Alternatiivkommunikatsiooni alused;
Eripedagoogika ja –psühholoogia alused;
Kokku: 24 ak.t. 

Moodul 10 

Lapsehoiuteenuse osutamine
Kutse-eetika;
Lapsehoiuga seotud tööohutus- ja hügieeninõuded;
Kutsealaga seonduvad õigusaktid;
Kokku: 14 ak.t. 

Moodul 11 

Praktika
Juhendatud praktika toimub lasteaedades ja lasteasutustes. Praktilise tööga kinnitatakse omandatud teoreetiline materjal. Õppijad saavad kogemuse selleks, et edukalt tegutseda oma tulevasel erialal.
Kokku: 80 ak.t 

Rohkem infot
blank

Tugiisiku koolitus

Koolituse läbinu:

– mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;

– arendab kliendi sotsiaalseid oskuseid;

– toetab kliendi tegevusvõimet, et see säiliks ja areneks;

– juhendab klienti igapäevaelu toimingutes;

– toetab klienti võimetekohasel panustamisel ühiskonda, sh asjaajamise korraldamisel ja võrgustiku loomisel;

– toetab abivajadusega last, toimetulekuraskustest isikut/peret, väärkoheldud inimest ja sõltuvushäirega isikut;

– osutab vajadusel esmaabi.

Sihtgrupp:

Vähemalt keskharidusega isikud, kes soovivad tugiisukuna töötada või täiendada oma teadmisi tugiisiku valdkonnas.

Õpingute alustamise tingimused:

– taotleja on omandanud vähemalt keskharidus

– ei oma töötamise piiranguid lähtuvalt lastekaitseseaduse § 20 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 esitatule.

Õppekava eesmärk:

– Koolituse tulemusena omandab õpilane teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna erinevate sihtrühmadega (lapsed, täiskasvanud, erivajadustega isikud).

Õppekava maht:

– 240 ak. tundi (160 tundi-audotoorne töö, 80 tundi-praktika). Õppetöös ei ole iseseisvat tööd.

Maksumus: 2400 eurot

Õppe sisu:

Tugiisiku töö alused. Üldteadmised sotsiaalhoolekandest. Seadusandlus.

– Seadusandlus. Õigused ja kohustused ning piirid tugiisiku töös.

– Tugiisiku rolli määratlus, ülesanded ja vastutus.

– Teenuste osutamise etapid.

– Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus.

– Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega.

– Tegevuste eesmärgistamine.

– Isikuandmete kaitse.

Enesetundmise tähtsus tugiisiku tööl.

– Tugiisiku isiksuse roll tema töös.

– Isiksuseomadused, väärtused, motivatsioon, intelligentsus, huvid, oskused.

– Minapilt ja enesehinnang.

– Vajadused ja võimed. Vajadus- ja väärtuskonfliktid.

– Stress- tekkepõhjused ja toimetulekuviisid. Stressi juhtimine.

– Tugiisiku pingetega toimetulek.

– Reflektsioon tugiisiku tööl.

Eapsühholoogia ja eripedagoogika alused.

– Lapsepõlv ja noorus.

– Täiskasvanu inimene.

– Vanadus. D. Bromley vananemistsüklise kolme etappi teooria.

– Isiksuse vanus kujunemine. Füüsiline ja vaimne areng vanemas eas.

– Levinumad psühholoogilised probleemid inimese elu erinevatel perioodidel

Erinevad sihtgruppid tugiisiku töös.

– Sõltuvushaiguste olemus, mõju ja ennetus. Töö sõltuvushäirega isikuga.

– Erivajadustega kliendid. Erivajadustega klientidega suhtlemine eriolukordades.

– Füüsilised puuded.

– Psüühikahäirega kliendid.

– Perevägivald- vaimne, füüsiline, seksuaalne vägivald.

– Väärkohtlemine sugulaste vahel.

– Vägivald ja agressiivse käitumise tüübid ning Vägivalla ennetamise võimalused.

– Reageerimine käitumisprobleemidel

– Probleemse käitumise põhjused, tagajärjed ja prognoosid

Tugiisiku suhtlemis- ja praktilised oskused. Suhtlemisprotsesside alused.

– Selge ja ebaselge kommunikatsioon

– Kontakti loomine, intervjueerimine, aktiivne kuulamine abistamisoskusena, tagasiside andmine

– Kuulaja motiveerimine koostööks

– Suhtlemisbarjääride vältimine

– Individuaalne töö, meeskonnatöö, võrgustiku töö

– Kehtestamisoskused

– Toimetulek vastupanuga

– Konfliktsituatsioonid

– Koostöö manipuleeriva või vastupanu osutava kliendiga

Esmaabi

– Elustamine
– Välised verejooksud
– Šoki olemus ja selle tunnused
– Haavad, traumad ja luumurrud
– Mürgistused
– Söövitused, põletused, külmakahjustused
– Esmaabivõtted ja –vahendid

Praktika: 80 ak.t

Õppemeetodid: Loengud, praktika.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Kursuse läbimise eelduseks on osalemine vähemalt 70% kontakttundidest ning lõputesti sooritamine tulemusele vähemalt 60%, praktika läbimine.

Esmaabi tunnistuse saamiseks on vaja vähemalt 80% kontakttundidest läbida.

Hindamismeetod ja hindamiskriteerium:

Test. Testi positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid.

Rohkem infot
blank

Hooldustöötaja

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit.
Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Õpingute alustamise tingimused
Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.
Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.
Hooldustöötaja koolitusel saavad osaleda isikud, kellel on vähemalt põhiharidus.

Õppevorm
Hooldustöötaja koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.
Õppekeel on vene keel.
Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.
Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

Õppemeetodid
Õppetöö viiakse läbi järgmiselt: loeng, seminar, grupitöö, iseseisev töö, praktika.

Hindamismeetod
Eneseanalüüsi kirjutamine, situatsioonülesande lahendamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus õppija kirjutab eneseanalüüsi.
Kursuse läbimiseks on vaja osaleda vähemalt 70% kontakttundides ja esitada korrektne eneseanalüüs.
Õppijale, kes on osalenud vähemalt 70% kontakttundides ja esitanud korrektse eneseanalüüsi, mis on saanud koolitaja poolt positiivse hinnangu, väljastatakse tunnistus.
Õppijale, kes osales vähemalt 70% kontakttundides, kuid ei esitanud eneseanalüüsi või eneseanalüüs ei saanud koolitajalt positiivset hinnangut, väljastatakse koolitusel osalemise kohta tõend.

KURSUSE LÜHIKIRJELDUS

 • Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
 • Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
 • Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
 • Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
 • Esmaabi
 • Abivajaja abistamine elamistoimingutes
 • Hooldustöötaja töö korraldamine

Maksumus — 2375.00 eurot 

 

Sihtrühm: kursus on mõeldud neile, kes soovivad  iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust või sooritada hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksamit. 

 1. Üldsätted
  MTÜ Integratsiooni Ühiskondliku Algatuskeskuse Hooldustöötaja koolituse õppekava (edaspidi õppekava) on alusdokument täiskasvanute koolituseks erakoolis. Õppekava lähtub Erakooliseadusest ning Hooldustöötaja kutsestandardist, tase 3.
  Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst. 
 2. Eesmärk
  Koolituse tulemusena õppija on suuteline iseseisvalt osutama hooldustöötaja teenust ja omab vajalikke teadmisi hooldustöötaja kutsestandardi tase 3 kutseeksami sooritamiseks.
 3. Õpiväljundid
  Koolituse läbinu:
 • planeerib ja osutab hooldusteenust 
 • hindab abivajaja olukorda ning kasutab abivajajale ja tema võrgustikule sobivaid suhtlemisviise 
 • hindab abivajaja tervislikku olukorda ja elukvaliteeti mõjutavaid tegureid 
 • toetab abivajaja toimetulekut ning korraldab tervishoiu-ja rehabilitatsiooniteenuseid 
 • annab esmaabi 
 • abistab abivajajat igapäevastes toimingutes 
 • koostab tööplaani 
 1. Õppe kogumaht
  Õppekava näeb ette 280 ak.t. (millest 160 ak.t. auditoorset tööd, 80 tundi praktikat ning 40 ak.tundi iseseisvat tööd )
 2. Koolituse sisu

Üldoskused ja – teadmised
Ülevaade kutsealaga seotud õigusaktidest.
Töökeskkonna ohutus ja töötervishoid.
Suhtlemise, klienditeeninduse ja kutse-eetika alused
Kokku: 16 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja ja tema võrgustikuga kontakti loomine ja suhtlemine
Abivajaja olukorra hindamine
Abivajajale ja tema võrgustikule sobivate suhtlemisviiside kasutamine
Kaebuste ja probleemide käsitlemine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja tervist ja elukvaliteeti mõjutavate tegurite hindamine ja abivajaja toetamine
Abivajaja elukvaliteedi tegurite määratlemine
Igapäevase toimetuleku hindamine ja abivajaduse määratlemine
Tervist kahjustavate ja edendavate tegurite määratlemine
Kokku: 20 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja toimetuleku toetamine ning tervishoiu- ja rehabilitatsiooniteenuste korraldamine
Seadusandlus ja hoolekanne
Abivajaja juhendamine, abistamine ja toetamine
Abivajaja rehabilitatsiooni toetamine ja tervishoiuteenuste korraldamine
Abivahendite vajaduse määramine, hankimine ja abistamine kasutamisel
Sotsiaalteenused
Kokku: 28 ak.t (sh 8 ak.t. iseseisvat tööd) 

Esmaabi andmine
Abivajaja eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
Erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm)  ja traumad (luumurd, verejooks jm);
Elustamise ABC;
Esmaabivõtted ja –vahendid.
Kokku: 22 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Abivajaja abistamine igapäevastes toimingutes
Turvalise keskkonna säilitamine
Suhtlemine
Hingamine
Söömine ja joomine. Tervislik toitumine
Eritamine
Isiklik hügieen
Riietumine
Kehatemperatuuri kontrollimine
Füüsiline aktiivsus
Töötamine ja harrastused
Seksuaalsuse väljendamine
Ravimite hankimine
Magamine
Surija hooldus, suhtlemine lähedastega
Kodumajandus ja korrastustööd
Kokku: 40 ak.t (sh 6 ak.t. iseseisvat tööd) 

Oma töö korraldamine
Tööpäeva planeerimine
Tööplaanide koostamine
Töökogemuse ja kutseoskuste kasutamine
Osalemine meeskonnatöös
Ettevõtlusevormid, maksud ja lepingud
Enesehoidmine ja läbipõlemise vältimine
Kokku: 24 ak.t (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Erioskused ja – teadmised
Erivajadusega inimeste hooldamine
Kokku: 26 ak.t  (sh 4 ak.t. iseseisvat tööd) 

Praktika
Praktika hoolekandeasutuses
Kokku: 80 ak.t 

Rohkem infot
blank

Digitaalne turundus

  blank

  Selle kursuse eesmärk on anda kuulajatele ettekujutus digitaalsest turundusest kui kaasaegsest turundusarenduse suunast ja sotsiaalvõrgustikest kui uuest turunduskommunikatsiooni platvormist ning näidata praktilisi näiteid digitaalse turunduse ja reklaamimise vahenditest sotsiaalvõrgustikes.

  Rohkem infot
  blank

  IT projektijuhtimine

  Kesk- ja esmatasandi juhid, projektijuhid kõigist valdkondadest, inimesed kes korraldavad ühekordseid koostööprojekte ajutise meeskonnaga, avaliku sektori töötjad.

  Üldsätted

  Õppekava koosneb statsionaarsest teoreetilisest ja praktilisest õppest ning iseseisvast tööst.

  Eesmärk

  Selle kursuse eesmärk on pakkuda olemasolevatele ja tulevastele juhtidele juhtivaid ärikontseptsioone, tööriistu ja tavasid, mis viivad digiprojektide eduka elluviimiseni ja elluviimiseni.

  Õpiväljundid

  Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • on teadlik projektijuhi rollist
  • on mõistnud agiilse lähenemise vajalikkust koostöö korraldusel
  • on teadlik, kuidas tagada kõigile huvigruppidele kindlustunne projekti käigus
  • on mõistnud, kuidas hakkama saada kokkulepitud tähtajaga
  • teab kuidas juhtida hajusat meeskonda
  • teab, milliste tegevuste kaudu inimesed õpiksid teostatust

  Õppe kogumaht

  Õppekava näeb ette 198 ak.t. (millest 174 ak.t. auditoorse ja praktilise töö tunnid ning 24 ak.tundi iseseisvat tööd ).

   

  Õpingute alustamise tingimused

  Algastmel alustab õppija õpinguid suulise või kirjaliku koolitustellimuse alusel.

  Õppimise alustamist tõendab kirjalik registreerimisleht.

  Koolitusel saavad osaleda vähemalt 18 aastased isikud ja need, kellel on vähemalt keskharidus.

  Õppevorm

  Hübriid (veebipõhine 70% + kohapeal 30%) koolitus toimub päeva- ja/või õhtuõppes 2-4 korda nädalas.

  Õppekeel on vene keel.

  Õppeaja arvestust peetakse akadeemilistes tundides.

  Õppepäev kestab vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 8 akadeemilist tundi.

  Õppemeetodid

  Õppetöö viiakse läbi loengu, seminari, praktilise töö ja juhendatud praktika vormis.

  Hindamismeetod

  Suuline test.

  Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

  Täieliku koolituse lõpus õppija sooritab suulise testi.

  Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest ja tema suulise testi sooritamise õigsus on vähemalt 60% töö mahust, siis väljastatakse õppijale tunnistus.

  Kui õppija on osa võtnud vähemalt 70% kontakttundidest, kuid tema suulise testi sooritamise õigsus jääb alla 60% töö mahust või ta ei ole praktilist tööd sooritanud, siis väljastatakse õppijale kursusel osalemist kinnitav tõend.

  Õppematerjal

  Lektorite poolt koostatud konspektid.

  Õppekeskkonna kirjeldus

  Keskkond õppeasutuses on sobiv koolituse läbiviimiseks.

  Koolituse toimumise aadress on Vilisuu 7, Tallinn.

  Õpperuumid on puhtad, hea valgustusega, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga.

  Koolitaja: Alsu Valieva. Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, magistriõpe. Eriala: slaavi keeled ja kultuurid, pedagoogika- Kaasani riiklik Tehnikaülikool, magistriõpe. Eriala: avalike suhete spetsialist. Projektijuht, pedagoog, mentor.

  Koolituse maksumus 1900 eurot

  Koolituse programm

  1. Elukutse tutvustus 4 ak/t audit. töö
  2. Organisatsioon ja juhtimine. Võtmemudelid 4 ak/t audit. töö
  3. Projekti algus 2 ak/t audit. töö
  4. Projekti planeerimine 2 ak/t audit. töö
  5. Projektijuhtimine: klassikaline lähenemine.
  8 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  6. Tarkvaraarendusprotsess (SDLC)
  20 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  7. IT projektijuhtimise praktilised tööriistad 4 ak/t audit. töö
  8. IT projektijuhtimise metodoloogiad 2 ak/t audit. töö
  9. Agiilne projektijuhtimine. Väärtused ja põhimõtted
  20 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  10. Agiilne meeskond 6 ak/t audit. töö
  11. SCRUM-i metoodika alused (kiirendatud arendusmetoodika)
  6 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  12. Kanban meetod – tootmise juhtimise teabevara 4 ak/t audit. töö
  13. IT projekti rakendamine: seire ja kontroll 8 ak/t audit. töö
  14. Riski ja kvaliteedijuhtimine 4 ak/t audit. töö
  15. Projekti käivitamine ja juhtimine 4 ak/t audit. töö
  16. Projekti lõpetamine, hindamine ja aruandlus 2 ak/t audit. töö
  17. Projektimeeskond: IT-spetsialistide värbamine
  14 ak/t audit. töö
  2 ak/t audit. töö
  18. Pehmed oskused: isikuomadused, kutseoskused, eneseareng
  16 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  19. Juhi rollid, omadused ja oskused 6 ak/t audit. töö
  20. Partnerlus 8 ak/t audit. töö
  21. Startup kogukond Eestis
  4 ak/t audit. töö
  4 ak/t audit. töö
  22. Linkedini personaalne profiil 4 ak/t audit. töö

  2 ak/t audit. töö

  152 ak/t audit. töö

  22 ak/t audit. töö

  Kokku: 174

  Koolituse maksumus 1900 eurot

  Rohkem infot