ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus MTÜ edaspidi IÜA MTÜ lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
1.3. Õppekorralduse alused on koolis täienduskoolituse õppetööd reguleeriv põhidokument, milles sätestatakse õppekorralduse aluste üldreeglid.
1.4. Õppetöö toimub selleks otstarbeks sobilikes ja tervisekaitse nõuetele vastavates ruumides aadressil  Vilisuu 7, Tallinn. Lisaks on võimalus kasutada koostöölepingute alusel ka teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.
Veebiõpe läbimiseks vajalik elementaarne arvuti kasutamise oskus ning tehnika- arvuti, kaamera, mikrofon (vajadusel tagame iga osalejale vajaliku tehnika). Enne koolituse algust võimalik testida Zoom-i kasutamist.
1.5. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt õppekavas määratud mahus tunniplaani alusel või kooli poolt kinnitatud individuaalplaani alusel.
1.6. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.7. Kooli asjaajamiskeel on eesti keel.
1.8. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles, teisi keeli võib õppetöös kasutada kooli juhtkonna poolt otsustatud juhtudel.
2. ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE
2.1. Õppetöö korraldatakse vastavalt koolituse ajakavale, mis avaldatakse eelnevalt kooli kodulehel  koolituskalenderis.
2.2. Õppetöö toimub õpiväljundipõhiste õppekavade alusel.
2.3. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
õppekava nimetus;
õppekavarühm;
õppekava koostamise alus;
õppe kogumaht ja õppe ülesehitus, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
sihtgrupp;
õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
õppe eesmärk;
õpiväljundid;
õppe sisu;
õppemeetodid;
õppekeskkonna kirjeldus;
iseseisva töö kirjeldus;
õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.4. Õppetöö toimub kontaktõppe, praktika ja iseseisva töö vormis. Õppetöö vormide osakaal määratakse kindlaks õppekavaga.
2.5. Kontaktõpe on õpiväljundite saavutamiseks õppekeskkonnas, sealhulgas          e-õppes toimuv õppetöö loengu või individuaaltunni vorm. Kontaktõppes osalevad nii õppija kui ka koolitaja.
2.6. Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus juhendaja juhendamisel töökeskkonnas.
2.7. Iseseisev töö on õpiväljundite saavutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine iseseisvalt vastavalt koolitaja antud ülesannetele.
2.8. Õppija teadmiste ja oskuste hindamine toimub õpiväljundi põhiselt.
3. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE
3.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi jaoks), e-posti aadress, kontakttelefon.
3.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele § 6.
4. ÕPPIJATE TÄIENDKOOLITUSELE VASTUVÕTU JA KOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
4.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Õppija võetakse kooli vastu sooviavalduse või firma poolt koolitustellimuse alusel. Kooli vastuvõtmisel sõlmitakse koolitusleping, millele kantakse koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
4.2. MTÜ IÜA , Vilisuu 7, reg.nr.80035863 on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu või e-posti/telefoni teel.
4.3. Koolil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt 3 päeva enne koolituse algust. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
4.4. Kursusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.5. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga osavõtulehel.
4.6. Õppija arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppija ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.
4.7. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus. Õppekava täitmine tähendab õppekava õppeainete läbimist õppekavas ettenähtud viisil ja mahus.
4.8. Kooli lõpetamist tõendab kooli poolt väjaantav tunnistus või tõend.
4.9. Tunnistuse väljastamise eelduseks on õppepraktika läbimine 100% ulatuses (peab olema läbitud edukalt), auditoorses õppetöös osalemine (sh õppeprotsessides aktiivne kaasatöötamine) 75% ulatuses ja õpiväljundite hindamise läbimine positiivselt (hindamisele pääsemise eelduseks on, et koolitusel osalemise osakaal on täidetud).
4.10. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
4.11. Välja antud tunnistused/tõendid allkirjastatakse koolijuhtkonna poolt. Kõik tunnistused/tõendid on nummerdatud ja registreeritakse tunnistuste või tõendite registris.
4.12. Õppija annab koolituse lõpus vastava kursuse tagasiside. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku, mille täitmine on anonüümne ja vabatahtlik.
5. ÕPPETASU MAKSMINE
5.1. Kõigi kursuste maksumuse tasumine toimub ettemaksuna täismaksumuses või osaliselt enne õppetöö alustamist. Makse sooritamine on kinnituseks õppija osalemisest õppetöös.
5.2. Õppemaksu suurus on määratletud kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingus ja koolituse vältel koolituse tasu ei tõuse.
5.3. Maksega viivitamise korral on koolil õigus mitte lubada õppija õppetööle.
5.4. Koolituse eest tasumine võib toimuda ka arve alusel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Mittetähtajalisel maksmisel koolil on õigus nõuda viivist 0,1% suuruses iga viivitatud päeva eest.
5.5. Kui koolituse eest tasub Eesti Töötukassa, siis toimub arve tasumine vastavalt Töötukassa koostööpõhimõtetele.
5.6. Kõikide kursuste hinnad sisaldavad õppe-metoodilist materjali.
5.7. Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.
6. ÕPPETASU TAGASTAMISE TINGIMUSED JA KORD
6.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest viivitamatult teavitada kooli e-posti teel info@sici.ee või telefoni teel +372 55550397
6.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse õppeteenustasu täies ulatuses arve maksja taotluse alusel.
6.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 2-6 tööpäeva enne kursuse algust tagastatakse 75% õppetasust.
6.4. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.
6.5. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja vahelejäänud tunnid järgnevate õppetundina arvesse ei võeta. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, töölähetused vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.
7. TULUMAKSUTAGASTUS TASUTUD KOOLITUSKULUDELT
Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26 aasta vanuse alaneja sugulase, õe või venna koolituskulud või eelnimetatud koolituskulude puudumisel ühe alla 26 aasta vanuse Eesti alalise elaniku koolituskulud.
8. ÕPPIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
8.1. Õppijal on õigus:
— valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
— saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;
— saada teavet kooli õppekorralduse ja õppekava kohta;
— nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;
— lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
— saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
8.2. Õppija on kohustatud:
— tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt kooli eeskirjadele ja töötajate korraldustele;
— hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;
— osalema õppetöös;
— täitma kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingu tingimusi.
9. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
9.1. Kooli ja õppija/koolitaja vahel tekkinud arusaamatused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
9.2. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.
10. LÕPPSÄTTED
Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kooli vahel eraldi kokkulepped